Молитва на легкие и скорые роды

Основы: Молитва на легкие и скорые роды - информация из открытых источников и священных текстов.

Молитвы во время беременности

Молитвенное воздыхание христианской супруги во время беременности
ко Господу Иисусу Христу

Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же на́ш, от преве́чнаго Отца́ рожде́нный Сы́не пре́жде ве́к, и в после́дния дни́, благоволе́нием и соде́йствием Свята́го Ду́ха, изво́ливый рожде́ну бы́ти от Пресвяты́я Де́вы я́ко младе́нцу, повиену и положе́ну во я́сли, са́м Го́споди, в нача́ле сотвори́вый челове́ка и жену́ спряги́й ему́, за́поведь да́в и́м: расти́теся и мно́житеся и напо́лните зе́млю, поми́луй меня́ по вели́цей ми́лости Твое́й рабу́ Твою́ (и́мя) готовящуюся роди́ти по за́поведи Твое́й. Прости́ мне́ во́льныя и нево́льныя грехи́, благода́тию Твое́ю да́руй мне́ си́лу благополу́чно разреши́тися от бре́мене своего́, сохрани́ меня́ и младе́нца во здра́вии и благомощии, огради́ я́ а́нгелы Твои́ма и сохрани́ от неприя́зненнаго де́йствия лука́вых духо́в, и от вся́кия ве́щи злы́я. Ами́нь.

Молитвы пред иконою Божией Матери «Целительница»

Тропарь, глас 4

Я́ко Пресве́тлая Звездо́, просия́ Боже́ственными чудесы́ святы́й Твой о́браз, Цели́тельнице. Пода́ждь у́бо и нам, Богоро́дице Мари́е, исцеле́ние неду́гов душе́вных и теле́сных, спасе́ние и ве́лию ми́лость.

Перевод: Как преяркая Звезда, просиял Божественными чудесами святой Твой образ, Целительница. Подай и нам, Богородица Мария, исцеление болезней душевных и телесных, спасение и великую милость.

Молитва

Приими́, о, Всеблагослове́нная и Всемо́щная Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице Де́во, сия́ моли́твы, со слеза́ми Тебе́ ны́не приноси́мыя от на́с, недосто́йных ра́б Твои́х, ко Твоему́ цельбоно́сному о́бразу пе́ние возсыла́ющих со умиле́нием, я́ко Тебе́ Само́й зде́ су́щей и вне́млющей моле́нию на́шему. По коему́ждо бо проше́нию исполне́ние твори́ши, ско́рби облегча́еши, немощны́м здра́вие да́руеши, разсла́бленныя и неду́жныя исцеля́еши, от бе́сных бе́сы прогоня́еши, оби́димыя от оби́д избавля́еши, прокаже́нныя очища́еши и ма́лыя де́ти ми́луеши; еще́ же, Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, и от у́з и темни́ц свобожда́еши и вся́кия многоразли́чныя стра́сти врачу́еши: вся́ бо су́ть возмо́жна хода́тайством Твои́м к Сы́ну Твоему́, Христу́ Бо́гу на́шему. О, Всепе́тая Ма́ти, Пресвята́я Богоро́дице! Не преста́й моли́тися о на́с недосто́йных раба́х Твои́х, сла́вящих Тя́ и почита́ющих Тя́, и поклоня́ющихся со умиле́нием Пречи́стому о́бразу Твоему́, и наде́жду иму́щих невозвра́тну и ве́ру несумне́нну к Тебе́, Присноде́ве Пресла́вней и Непоро́чней, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитвы пред иконою Божией Матери «Скоропослушница»

Тропарь, глас 4

К Богоpо́дице пpитеце́м, су́щии в беда́х,/ и святе́й ико́не Ея́ ны́не пpипаде́м,/ с ве́pою зову́ще из глубины́ души́:/ ско́pо на́ше услы́ши моле́ние, Де́во,/ я́ко Скоpопослу́шница наpе́кшаяся,/ Тебе́ бо pаби́ Твои́ в ну́ждах// гото́вую Помо́щницу и́мамы.

Перевод: К Богородице обратимся, находящиеся в бедах, и у святой иконы Ее сейчас преклоним колени, с верой взывая из глубины души: «Поскорее услышь нашу молитву, Дева, так как зовешься Скоропослушницей, поскольку Ты быстрая Помощница в скорбях для рабов Твоих».

Кондак, глас 8

В мо́ри жите́йстем обурева́емии,/ треволне́нию подпа́даем страсте́й и искуше́ний./ Пода́ждь у́бо нам, Госпоже́, ру́ку по́мощи, я́коже Петро́ви Сын Твой,/ и ускори́ от бед изба́вити ны, да зове́м Ти:// ра́дуйся, всеблага́я Скоропослу́шнице.

Перевод: В бурном море житейском мы попадаем в штормы страстей и искушений. Подай же нам, Госпожа, руку помощи, как Петру Сын Твой ( Мф.14:28-31 ), и поспеши от бед избавить нас, да взываем к Тебе: «Радуйся, всеблагая Скоропослушница».

Молитва 1

Молитвы пред иконою Божией Матери «Помощница в родах»

Молитва 1-я
Молитва 2-я

О, Пресвята́я Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, в земно́й жи́зни нас не оставля́ющая! К кому́ моли́твы вознесу́, к кому́ сле́зы и воздыха́ния принесу́, а́ще не к Тебе́, всех ве́рных утеше́ние! Со стра́хом, ве́рою, любо́вию, Ма́ти Живота́, молю́: да вразуми́т Госпо́дь лю́ди правосла́вныя во спасе́ние, да даст ражда́ти нам чад Тебе́ и Сы́ну Твоему́ во благоугожде́ние, да соблюде́т нас в чистоте́ смире́ния, в наде́жде о Христе́ спасе́ния, и да́рует нам всем, в покро́вех благода́ти Твоея́, земно́е утеше́ние. Храни́ нас под се́нию ми́лости Твоея́, Пречи́стая, моля́щимся о ро́дах помози́, наве́тов злых свободи́, тя́жких бед, напа́стей и смерте́й отврати́. Даждь благода́тное прозре́ние, дух сокруше́ния о гресе́х, даждь зре́ти всю высоту́ и чистоту́ дарова́ннаго нам Христо́ва уче́ния; храни́ нас от поги́бельнаго отчужде́ния, да вси, благода́рне воспева́юще вели́чия Твоя́, сподо́бимся Небе́снаго успокое́ния и та́мо с возлю́бленными Твои́ми, со все́ми святы́ми просла́вим в Тро́ице Еди́наго Бо́га: Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва пред иконою Божией Матери «Феодоровской» 1

К кому́ воззову́, Влады́чице, к кому́ прибе́гну в печа́ли мое́й; кому́ принесу́ сле́зы и воздыха́ния моя́, а́ще не к Тебе́, Цари́це Небесе́ и земли́. Кто́ исто́ргнет мя́ из ти́ны грехо́в и беззако́ний, а́ще не Ты́, о Ма́ти Живота́, Засту́пнице и Прибе́жище ро́да челове́ческаго.
У слы́ши стена́ние мое́, уте́ши мя́ и поми́луй в го́рести мое́й, защити́ в беда́х и напа́стех, изба́ви от озлобле́ний и скорбе́й и вся́ких неду́гов и боле́зней, от вра́г ви́димых и неви́димых, умири́ вражду́ стужа́ющих мне́, да изба́влен бу́ду от клеветы́ и зло́бы челове́ческия; та́кожде от своея́ ми́ пло́ти гну́сных обы́чаев свободи́ мя́.
У кры́й мя́ под се́нию ми́лости Твоея́, да обря́щу поко́й и ра́дость и от грехо́в очище́ние. Твоему́ Ма́тернему заступле́нию себе́ вруча́ю; бу́ди мне́ Ма́ти и наде́жда, покро́в и по́мощь и заступле́ние, ра́дость и утеше́ние и ско́рая во все́м Помо́щнице.
О, чу́дная Влады́чице! Вся́к, притека́яй к Тебе́, без Твоея́ всеси́льныя по́мощи не отхо́дит: сего́ ра́ди и а́з недосто́йный к Тебе́ прибега́ю, да изба́влен бу́ду от внеза́пныя и лю́тыя сме́рти, скре́жета зу́бнаго и ве́чнаго муче́ния. Небе́сное же Ца́рствие получи́ти сподо́блюся и Тебе́ во умиле́нии се́рдца реку́: Ра́дуйся, Ма́ти Бо́жия, Предста́тельнице и Засту́пнице на́ша усе́рдная, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитвенные воздыхания жены во время беременности
ко Пресвятой Богородице

Молитва 1-я, о благополучном разрешении
Молитва 2-я, жене перед родами

Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода на́шего Иису́са Христа́, я́же ве́си рожде́ние и естество́ ма́тере и ча́да, поми́луй рабу́ Твою́ (и́мя) и помози́ в ча́с се́й да разреши́тся бре́мене своего́ благополу́чно. О, всеми́лостивая Влады́чице Богоро́дице, я́же не потре́бовала еси́ по́мощи в рожде́нии Сы́на Бо́жия, пода́ждь по́мощь се́й ра́бе твое́й по́мощи тре́бующей, наипа́че же от Тебе́. Да́руй е́й благомо́щие в ча́с се́й, и младе́нца и́же и́мать роди́тися и вни́ти в све́т ми́ра сего́ сподо́би в благопотре́бное вре́мя и у́мнаго све́та во святе́м креще́нии водо́ю и Ду́хом. Тебе́ припа́даем, Ма́ти Бо́га вы́шняго, моля́щеся: Бу́ди ми́лостива ма́ти се́й, е́йже прии́де вре́мя бы́ти ма́ти, и умоли́ воплоти́вшагося из Тебе́, Христа́ Бо́га на́шего, да укрепи́т ю́ си́лою свое́ю свы́ше. Ами́нь.

Читайте так же:  Какие молитвы помогают в учении

Молитвы преподобной Мелании Римляныне

Тропарь, глас 8 2

В тебе́, ма́ти, изве́стно спасе́ся е́же по о́бразу:/ прии́мши бо крест, после́довала еси́ Христу́,/ и де́ющи учи́ла еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо,/ прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней.// Те́мже и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бная Мела́ния, дух твой.

Перевод: В тебе, матерь, точно сохранилось то, что в нас по Божию образу: ибо, взяв свой крест, ты последовала за Христом, и делом учила пренебрегать плотью, как преходящей, заботиться же о душе, творении бессмертном. Потому и радуется с Ангелами, преподобная Мелания, дух твой.

Кондак, глас 3

Де́вства чистоты́ возлю́бльши и обру́чника к благи́м увеща́вши,/ премно́жество бога́тства расточи́/ в пребыва́ние и́ночествующим, Богоблаже́нная, и оби́тели воздви́же./ Те́мже в Небе́сныя оби́тели всели́ся,// помина́й нас, Мила́ние всечестна́я.

Перевод: Девства чистоту возлюбив и супруга к благому побудив, многое богатство раздала ты в пользование монашествующим, Богоблаженная, и воздвигла обители. Потому в Небесные обители переселившись, вспоминай нас, Мелания всеми почитаемая.

Молитва для легких и скорых родов.

Молитва ко Пресвятой Богородице

Пресвятая Дево, Мати Господа нашего Иисуса Христа, яже веси рождение и естество матере и чада, помилуй рабу Твою (имя), и помози в час сей, да разрешится бремене своего благополучно. О Всемилостивая Владычице Богородице, яже не потребовала еси помощи в рождении Сына Божия, подаждь помощь сей рабе Твоей, помощи требующей, наипаче же от Тебе. Даруй ей благомощие в час сей, и младенца иже имать родитеся и внити в свет мира сего, сподоби в благопотребное время и умнаго света во святем крещении водою и духом. Тебе припадаем, Мати Бога Вышняго, молящеся: Буди милостива мати сей, ейже прииде время быти мати, и умоли воплотившагося из Тебе Христа Бога нашего, да укрепит ю силою Своею свыше. Яко держава Его благословенна и препрославлена, со Безначальным Его Отцем, и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва ко Господу Иисусу Христу

Господи Иисусе Христе, Боже наш, от Превечнаго Отца рожденный Сыне прежде век, и в последния дни, благоволением и содействием Святаго Духа, изволивый рождену быти от Пресвятыя Девы яко младенцу, повиену и положену во ясли. Сам Господи, в начале сотворивый человека и жену спрягай ему, заповедь дав им: Раститеся, и множитеся, и наполняйте землю; помилуй по велицей милости Твоей рабу Твою (имя), готовящуюся родити по заповеди Твоей. Прости ей вольныя и невольныя грехи, благодатию Твоею даруй ей силу благополучно разрешитися от бремене своего, сохрани сию и младенца во здравии и благомощии, огради я Ангелы Твоими и сохрани от неприязненнаго действия лукавых духов, и от всякия вещи злыя. Яко Благ и Человеколюбец Бог еси, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва при родах

Родов боится почти каждая женщина: одни помнят боль предыдущих схваток и потуг, иные наслышаны от бабушек, подруг и соседок, как же тяжело рожать. Но, так или иначе, к этому событию готовятся абсолютно все и весьма разными способами. Кто-то ищет хорошего врача и роддом, кто-то узнает о средствах обезболивания при родах, кто-то бегает по магазинам, покупая пеленки, чепчики и комод в детскую комнату… Без спору все дела важны. Но главное в этой суете не забыть о молитве.

Верующая женщина хорошо знает, что без помощи Божьей ей не справиться. Молитва ее не покидает ни в дни подготовки к зачатию, ни в дни беременности, ни при родах. Многие может быть возразят: а как молиться при родах рожающей женщине? Ведь думать нужно о схватках, потугах… Святые отцы учат, что человек должен молиться каждую свободную минутку. Это относится и к роженице во время схваток. Чтение молитвы успокаивает, а ее сила невидимо помогает в самую трудную минуту.

Духовная подготовка

К родам нужно готовиться не только физически и психологически, но и духовно. Что это значит? Беременная женщина должна обязательно перед родами посетить храм, побыть на службе, исповедаться и причаститься Христовых Таин. В независимости от того, как вы «носите» своего малыша, роды могут быть непредсказуемы. И не всегда врачи в силах повлиять на исход родоразрешения. Всемилостив и всемогуч лишь Господь.

Еще несколько столетий назад, роженица не могла ни на кого положиться, кроме Бога. Знахарки-повитухи не приступали к беременной женщине, не помолившись. В углу перед иконами горела лампадка, а все близкие искренне молились. Сегодня же люди в основном полагаются на врачей, и только в крайних случаях вспоминают о молитве. Мало кто верит нынче в чудеса. А ведь они происходят. По вере нашей и будет нам. Известно немало случаев, когда молитва при родах творила чудеса: сильные родовые боли утихали, те, кто не мог разрешиться от бремени, разрешались, и даже кровотечения в родах останавливались.

Кому молиться?

С давних времен из поколения в поколение передается традиция при родах молиться перед иконами Божьей Матери «В родах помощница», «Взыграние младенца», «Феодоровская», «Целительница», «Скоропослушница»… И это далеко не полный список, ведь Чудотворных икон в православной церкви много. Но главное не то, перед какой иконкой преклониться в молитве, главное – искренняя молитва. Молиться о роженице должны близкие люди. Хорошо на эти дни заказать в храме молебен, читать акафисты Божьей Матери и другим святым.

Читайте так же:  Молитва Матроне о здоровье на русском

В первую очередь во всех скорбях мы обращаемся к Богородице. Она слышит нас и помогает. По своей чистоте и святости Пресвятая Дева родила Сына Божия безболезненно. Испытав же человеческие трудности, она понимает каждого из нас.

При родах также молятся Святой Великомученице Екатерине, Ксении Петербургской, Анастасии Узоразрешительнице. При трудных родах молитесь праведным Иоакиму и Анне, родителям Пресвятой Богородицы, Захарию и Елисавете, родителям Иоанна Предтечи. Обе супружеские пары до старости своей были бесплодны, однако не теряли веру и непрестанно молились, пока Господь не даровал им чадо.

Молитвы

Молитва ко Господу Иисусу Христу

Господи Иисусе Христе, Боже наш, от Предвечнаго Отца рожденный Сыне прежде век, и в последния дни, благоволением и содействием Святаго Духа, изволивый рождену быти от Пресвятыя Девы яко младенцу, повиену и положену во ясли. Сам Господи, в начале сотворивый человека и жену спрягай ему, заповедь дав им: Раститеся, и множитеся, и наполняйте землю; помилуй по велицей милости Твоей рабу Твою (имя), готовящуюся родити по заповеди Твоей. Прости ей вольныя и невольныя грехи, благодатию Твоею даруй ей силу благополучно разрешитися от бремене своего, сохрани сию и младенца во здравии и благомощии, огради я Ангелы Твоими и сохрани от неприязненнаго действия лукавых духов, и от всякия вещи злыя. Яко Благ и Человеколюбец Бог еси, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь

Молитвы иконе Божией Матери «В родах Помощница»

О, Пресвятая Госпоже Владычице Богородице, в земной жизни нас не оставляющая! К кому молитвы вознесу, к кому слезы и воздыхания принесу аще не к Тебе, всех верных Утешение! Со страхом, верою, любовию, Мати Живота, молю: Да вразумит Господь люди православныя во спасение, да даст рождать нам чад Тебе и Сыну Твоему во благоугождение, да соблюдет нас в чистоте смирения, в надежде о Христе спасения, и дарует нам всем, в покровах благодати Твоея, земное утешение. Храни нас под сению милости Твоей, Пречистая, молящимся о родах помози, наветов злых свободи, тяжких бед, напастей и смертей отврати. Даждь благодатное прозрение, дух сокрушения о гресех, даждь зрети всю высоту и чистоту дарованнаго нам Христова учения; храни нас от погибельнаго отчуждения. Да вси, благодарне воспевающе величия Твоя, сподобимся Небесного успокоения и тамо с возлюбленными Твоими, со всеми святыми прославим в Троице Единого Бога: Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва Пресвятой Богородице перед Ее иконой «Феодоровская»

Тропарь, глас 4-й: Пришествием честныя Твоея иконы, Богоотроковице, обрадованный днесь, богохранимый град Кострома, якоже древний Израиль к кивоту завета, притекает ко изображению лица Твоего и воплотившагося от Тебе Бога нашего, да Твоим Матерним к нему предстательством присно ходатайствуеши всем под сень крова Твоего прибегающим мир и велию милость.

Кондак 1-й: Взбранней Воеводе, Пренепорочней Деве Богородице, Заступнице нашей и Предстательству христиан непостыдному, явлением чудныя иконы Своея радование подавшей земле Российстей и вся верныя чада Церкве просветившей, благодарение усердно приносим Ти, Богородице, и припадающе пречудному образу Твоему, умильно глаголем. Спаси, Госпоже, и помилуй рабы Твоя, зовущия: Радуйся, Матерь Божия, Предстательнице и Заступнице наша усердная.

Молитва: К кому воззову, Владычице, к кому прибегну в печали моей; к кому принесу слезы и воздыхания моя, аще не к Тебе, Царице Небеси и земли: кто исторгнет мя от тины грехов и беззаконий, аще не Ты, о Мати Живота, Заступнице и Прибежище рода человеческаго. Услыши стенание мое, утеши мя и помилуй в горести моей, защити в бедах и напастях, избави от озлоблений и скорбей, и всяких недугов, и болезней, от враг видимых и невидимых, умири вражду стужающих мне, да избавлен буду от клеветы и злобы человеческия; такожде от своея ми плоти гнусных обычаев свободи мя. Укрый мя под сению милости Твоея, да обрящу покой и радость и от грехов очищение. Твоему Матернему заступлению себе вручаю; буди мне Мати и надеждо, покров, и помощь, и заступление, радость и утешение, и скорая во всем Помощнице. О, чудная Владычице! Всяк притекает к Тебе, без Твоея всесильныя помощи не отходит; сего ради и аз недостойный к Тебе прибегаю, да избавлен буду от внезапныя и лютыя смерти, скрежета зубнаго и вечнаго мучения. Небесное же Царствие получити сподоблюся и Тебе во умилении сердца реку: Радуйся, Мати Божия, Предстательница и Заступница наша усердная, во веки веков. Аминь.

Молитва при родах

Не обязательно молиться именно эти молитвы, стоя перед определенной иконой. Молитесь «Отче наш…», произносите Иисусову молитву, молитесь своими словами, прося помощи в родах.

Помните, спасение женщины, по промыслу Божьему, — в чадородии. Поверьте, Бог не оставит нас на пути к спасению!

Православные молитвы ☦

2 молитвы пред иконой Пресвятой Богородице «Помощница в родах»

Оглавление:

Молитва иконе Богоматери «Помощница в родах» при трудных родах

«Приими, Госпоже Богородительнице, слезная моления рабов Твоих, к Тебе притекающих. Зрим Тя на святей иконе во чреве носящую Сына Твоего и Бога нашего, Господа Иисуса Христа. Аще и безболезненно родила еси Его, обаче матерния скорби веси и немощи сынов и дщерей человеческих зриши. Темже тепле припадающе к цельбоносному образу Твоему и умиленно сей лобызающе, молим Тя, Всемилостивая Владычице: нас, грешных, осужденных в болезнех родити и в печалех питати чада наша, милостивно пощади и сострадательно заступи, младенцы же наша, такожде и родившия их, от тяжкаго недуга и горькия скорби избави; даруй им здравие и благомощие, да и питаемии от силы в силу возрастати будут, и питающия их исполнятся радостию и утешением, яко да и ныне предстательством Твоим из уст младенец и ссущих Господь совершит хвалу Свою.

О Мати Сына Божия! Умилосердися на матери сынов человеческих и на немощныя люди Твоя: постигающия нас болезни скоро исцели, належащия на нас скорби и печали утоли и не презри слез и воздыханий рабов Твоих. Услыши нас в день скорби, пред иконою Твоею припадающих, и в день радости и избавления приими благодарная хваления сердец наших. Вознеси мольбы наша ко Престолу Сына Твоего и Бога нашего, да милостив будет ко грехом и немощем нашим и пробавит милость Свою ведущим имя Его, яко да и мы, и чада наша, прославим Тя, Милосердную Заступницу и верную Надежду рода нашего, во веки веков. Аминь.»

Читайте так же:  Безответная любовь молитва

Молитва иконе Богоматери «Помощница в родах» благополучно родить младенца

«О Пресвятая Госпоже Владычице Богородице, в земной жизни нас не оставляющая! К кому молитвы вознесу, к кому слезы и воздыхания принесу, аще не к Тебе, всех верных утешение! Со страхом, верою, любовию, Мати Живота, молю: да вразумит Господь люди православныя во спасение, да даст раждати нам чад Тебе и Сыну Твоему во благоугождение, да соблюдет нас в чистоте смирения, в надежде о Христе спасения, и дарует нам всем, в покровех благодати Твоея, земное утешение. Храни нас под сению милости Твоея, Пречистая, молящимся о родах помози, наветов злых свободи, тяжких бед, напастей и смертей отврати. Даждь благодатное прозрение, дух сокрушения о гресех, даждь зрети всю высоту и чистоту дарованнаго нам Христова учения; храни нас от погибельнаго отчуждения, да вси, благодарне воспевающе величия Твоя, сподобимся небеснаго успокоения и тамо с возлюбленными Твоими, со всеми святыми прославим в Троице Единаго Бога: Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.»

Какую молитву читать перед родами?

Какую молитву читать перед родами?

Девочки, мне скоро рожать, а я боюсь. Так нервничаю, что начинает болеть живот. Мама говорит, сходи в церковь, поставь свечку, помолись. Есть какие-нибудь молитвы для прошения благоприятного исхода родов? Какую молитву перед родами почитать?

Да, есть много молитв. Я вот эту читаю
Молитва жене перед родами ко Пресвятой Богородице
Пресвятая Дево, Мати Господа нашего Иисуса Христа, яже веси рождение и естество матере и чада, помилуй рабу Твою (имя) и помози в час сей да разрешится бремене своего благополучно. О всемилостивая Владычице Богородице, яже не потребовала еси помощи в рождении Сына Божия, подаждь помощь сей рабе Твоей, помощи требующей, наипаче же от Тебе. Даруй ей благомощие в час сей, и младенца иже имать родитися и внити в свет мира сего сподоби в благопотребное время и умнаго света во святем крещении водою и духом. Тебе припадаем, Мати Бога вышняго, молящеся: буди милостива мати сей, ейже прииде время быти мати, и умоли воплотившагося из Тебе Христа Бога нашего, да укрепит ея силою Своею свыше. Аминь.

Анжелка,спасибо большое ,что напечатала молитву,сейчас себе сохраню и перепишу возьму с собой в роддом.Чтение молитвы настраивает на положительный результат ,плюс еще и вера ,и защита.

не знаю,лично я атеистка,поэтому свято верю в то,что,чтобы нормально родить,без всяких прроблем,нужно готовить свой организм к этому и тренировать себя и психологически,и физически

если вы боитесь,то попробуйте просто поговорить с теми,кто недавно рожал,они вам обязательно дадут много ценных советов,как вести себя при родах,чтобы было не так больно,чтобы легче схватки проходили

Для того, чтобы читать молитву, мне кажется, надо искренне верить, а не просто прочитать. Но в принципе, плохого от чтения точно не будет. Но если вы сильно боитесь и это проблема, можно и к психологу обратиться.

Молитва беременной женщины о благополучном разрешении

А можно купить себе небольшой молитовник, там есть разные мольтвы, есть даже за удачные и лёгкие роды, за здоровье близких, за спокойствие и другое, я тоже очень хочу такой, но никак руки не дойдут.

ЗАГОВОР НА ЛЁГКИЕ РОДЫ

Заговор на легкие роды

Готовящимся стать матерями женщинам необходимо читать такой заговор:

Сии слова правдивы и справедливы.

– Сто два раза евреи в суде

Били Меня по губам,

Тридцать раз Меня били

У деревьев в саду,

Сорок раз били по голове, по рукам,

Тридцать раз Меня били по плечам,

Грудь Мою копьем пронзили

И затем снова Меня жестоко били.

За власы таскали тридцать раз,

Стонал я сто двадцать семь раз,

За бороду таскали семьдесят два раза,

Кнутом били шесть тысяч

Шестьсот шестьдесят шесть раз.

Тернием голову увенчали

И еще тысячу ударов дали,

Плевали семьдесят три раза.

Пять тысяч четыреста семьдесят пять ран

На Моем белом теле,

Убить Меня еще до Креста хотели.

Тридцать тысяч четыреста тридцать

Капель крови текло

И затем под Мои ноги ушло.

За кровь Мою каждый день

Семь раз «Отче наш» прочти.

За это, Боже, к рабе Божьей (имя) в родах ее

К ней боль не подпусти.

Ключ, замок, язык.

Аминь. Аминь. Аминь.

Еще один заговор на легкие роды

Роженица, чтобы ускорить и облегчить роды, должна между схватками шептать такие слова:

Троица Святая на Небесах,

Младенец в тельцах,

Богородица в головах.

Свят Дух, скорая рука,

Зубы, ключ и мои уста.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

Или же читать такой заговор:

Скорая рука младенца дает.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Чтобы родить без боли

Надкусите горбушку черного хлеба, а когда проглотите, тут же скажите:

Хлебушко, на тебя Матушка

При Своих родах муки телесные терпела?

Так бы и мне на хлебушко смотреть

И при своих родинах мук не терпеть.

Заговор на быстрые роды

Бросьте на пол свою венчальную фату, переступите через нее туда и обратно и скажите:

Как быстро я из девки в бабу превратилась,

Так бы чтобы я быстрехонько разродилась.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Как сделать так, чтобы роды были легкими

Читайте между схватками следующий заговор:

Иисус Христос на Небесах,

Живая душа в тельцах.

Да будьте, мои слова, лепки, крепки,

Читайте так же:  Молитва для успешного начала всякого дела

Легче вострого ножа,

Легче булатного ножа.

Зубы, ключ, уста, замок.

Господи, прими дух мой. Аминь.

Слова на легкие роды

Между схватками необходимо успеть сказать такие слова:

Исайя, ликуй род человеческий

Видео (кликните для воспроизведения).

Через Спасителя нашего Христа. Аминь.

Роды облегчить

Между схватками произносят следующие заговорные слова:

И мы младенца ждем. Аминь.

Слова после родов

Чтобы не было послеродовых осложнений, как только ребенок появится на свет, обязательно скажите трижды:

Как печь по избе не ходит, не болит,

Так бы и у меня в животе не болело,

Не ходило, болезнью не губило.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

Или же прочитайте такой заговор:

Как Святая Богородица

После родов не болела, не страдала,

Так бы и я, раба Божья (имя),

Не охала, не вздыхала.

Тело бело, крепко. Аминь.

Заговор при трудных родах

У некоторых женщин роды проходят настолько тяжело, что они потом зарекаются рожать еще раз. Бывает, что роженицы мучаются по пять суток, а некоторые из них даже умирают от различных осложнений. Я научу вас, как можно ускорить роды и помочь женщине благополучно разрешиться от бремени.
Выверните брюки мужа наизнанку, постелите их на пол и, встав к ним спиной, перешагните через них, приговаривая:

Не ходи, золотник, по утробе,

Не ищите младенца – он здесь,

Он идет: его мать да отец ждет.

Утроба на свет выпускает.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

Если роды затянулись, нужно брызнуть изо рта водой на роженицу и сказать:

Вода изо рта, младенец из тебя.

Или же положите два яйца в кружку с водой и скажите:

Как курица легко яйца снесла,

Так бы и ты, раба Божья (имя),

Дитя легко принесла.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

Затем дайте роженице выпить ложку этой заговоренной воды – она должна вскоре разродиться.

Можете вы поступить и так. Наденьте на безымянный палец наперсток и перекрестите им пупок роженицы, приговаривая:

Железная дверь, отопри засов.

Каменная гора, золотые купола,

Воды проткни, роды начни, кого Бог дает.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

Если роженица страшно мучается и силы ее уже на исходе, пусть она повернется в ту сторону, откуда светит солнце (если она рожает днем) или луна (если она рожает ночью), трижды перекрестится и скажет:

Господи Боже мой,

Стою я, раба Божья (имя), перед Тобой.

Передо мной два Престола стоят,

На Престолах тех Иисус с Богородицей сидят,

На мои слезы глядят.

Пресвятая Матерь Богородица

Держит золотые ключи,

Отмыкает Она мясные ларцы,

Отпускает с утробы младенца:

Из моей плоти, из горячей крови.

Господи, убери ломоты,

Щепоты, боль нутряную,

Как Богородица родила без мук, без боли.

Откройтесь, ворота костяные.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

Или же роженице следует трижды перекреститься и сказать:

Царица Небесная, я Тебе помолюсь.

Возьми ключи золотые,

Отопри горы мясные, крови проливай,

А мне, рабе Божьей (имя),

На руки младенца давай.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

Не забудьте, что в момент родов, особенно трудных, следует развязать все узелки на одежде, распустить волосы и отпереть висячие замки.

Заговор при долгих родах

Откройте в доме все шторы и замки, после чего зажгите свечу и скажите:

Пока свеча догорит, тут и она родит. Аминь.

Заговор при тяжелых родах

Между схватками необходимо читать такой заговор:

Божья Мать, встань в изголовье,

Зажги свечу не за упокой,

Зажги свечу за здравие.

Ангел-хранитель, страдальцев избавитель,

Спаси, сохрани, от смерти сбереги

Рабу Божью (имя). Аминь.

Заговор от слабости после родов

Роды у всех проходят по-разному: одна даже не охнет, а другая потом несколько лет в себя приходит. Таких женщин обязательно нужно отчитывать, так как в заботах о новорожденных они потеряют последние силы, подорвут здоровье и, будучи, по сути, еще совсем молодыми, превратятся в настоящие развалины. Если к вам обратились с просьбой помочь такой женщине – не отказывайте! Пойдите в натопленную баню (где не очень жарко), поставьте посередине бани табурет и усадите на него больную. Начертите вокруг нее круг куском мыла, затем встаньте у нее за спиной и аккуратно лейте ей на голову воду комнатной температуры. В это время громко, хорошо поставленным голосом читайте следующий заговор:

Банной водой, серой золой,

Веником лесным обливаю,

Ставлю на свои места молодушкину силушку,

Подзываю банного домового к ее ногам,

К рукам, к грудям, к телу белу!

Ставь, домовик банный, ее тело бело.

Аминь. Аминь. Аминь.

После этого пусть женщина оботрется одеждой, в которой пришла в баню, наденет новую и молча уходит. Вы же возьмите одежду, которой обтиралась больная, вытрите ею табурет и бросьте ее в печь. (Кстати, женщину лучше заранее предупредить о том, что ее одежда пропадет, и посоветовать ей надеть что-нибудь похуже, от чего не жалко было бы избавиться.)

Заговор, который читают после родов

В старину в семьях было всегда много детей. И те женщины, которым был известен этот удивительный заговор, никогда не страдали от послеродовых осложнений, сколько бы детей они ни произвели на свет. А осложнения могут быть разными: разрывы, кровотечения, геморрой, венозные узлы на ногах и многое другое. Вот этот заговор:

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Дева Мария Христа рожала,

Глядела на звездное небо и шептала: —

Есть в светлом раю святая река,

В той чистой, святой реке живая вода.

Кто ту водицу изопьет,

Та разродится легко и силу великую наберет,

Та женщина во стократ сильней станет,

Любая хворь от нее навсегда отстанет.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва перед родами

Как помогает молитва перед родами?

Роды – это одно из важнейших событий в жизни каждой женщины, однако, мысли о самом процессе зачастую омрачнены боязнью испытать чувство боли. Как и к любому важному мероприятию, к родам следует основательно подготовиться. Но достаточно ли иметь только физическую подготовку? Безусловно, каждая верующая женщина, должна позаботиться и о духовной составляющей предстоящего таинства.

Читайте так же:  Какую молитву читать после 40 дней смерти мамы

Истинно верующая женщина осознаёт, что благополучно родить ребёнка можно с Божьей помощью, значит нужно читать молитвы, и просить Господа дать ей силы и здоровья будущему малышу. Обязательно перед родами следует посетить церковь, по возможности, выстоять службу, исповедоваться и причаститься. Зачем это нужно? Женщина в период беременности как никогда близка к Богу, она выполняет главную из своих жизненных функций – готовится стать матерью. Соответственно, на ней лежит двойная ответственность.

Ребёнок дарован Господом, стоит понимать, что это не только естественный физиологический процесс продолжения рода, это награда, за которую следует быть благодарными. Лучшее проявление Вашей благодарности – это молитва. Наши духовные наставники говорят о том, что молиться следует в любую свободную минуту, поэтому перед ответственными моментами в жизни, делать это особенно важно и нужно.

В прошлых столетиях медицина находилась в зачаточном состоянии, помощь роженице могли оказать минимальную, поэтому женщины уповали лишь на Божью помощь. Современный мир предоставляет нам множество гарантий, что роды пройдут на высоком уровне, с полным медицинским обеспечением, поэтому многие женщины, являясь приверженцами христианской веры, попросту игнорируют церковь, не задумываясь о духовной подготовке к родам.

Молитва во время беременности

Молитва на протяжении всей беременности защищает роженицу, вселяет в неё веру, и укрепляет силу духа. Если Вы не знаете, какие молитвы читать, и к какому святому стоит обратиться, то ответ вполне логичен – нужно обязательно посетить ближайший храм. Молитвы перед иконами Божьей Матери имеют свою особую силу, и способны творить настоящие чудеса. Дева Мария родила Христа, испытав те же муки деторождения, что и каждая из женщин на земле. Она услышит всех нуждающихся, внимет молитвам, и подаст руку помощи истинно верующим. Помните, что на Вас лежит ответственность за жизнь будущего ребёнка, соответственно, важно ввести его во храм, ещё во время нахождения в материнской утробе.

В священном писании сказано, что Бог формирует дитя во чреве матери, поэтому так важно быть «чистой» на помыслы и деянии в период вынашивания младенца. Будучи на сносях, стоит исповедоваться, рассказать духовному наставнику о всех своих прегрешениях, и молиться о невинной душе ребёнка, чистой, как слеза.

Обращение к Господу перед родами – это признак Вашего искреннего желания быть достойным родителем, который заботится не о бренном физическом, а, в первую очередь о духовном, высоком.

Дети — наследие и благословение от Господа, это не просто мудрые слова из Библии, это простая истина, которую стоит пронести через всю жизнь. Ребёнок должен прийти в мир с помощью молитвы матери, тогда он будет иметь защиту, ведь, согласно священному писанию, младенец, появившийся на свет у истинно верующих родителей – является освящённым.

Страх перед родами

Большинство женщин испытывают жуткий страх перед родами, особенно, если это первенец. Те же, кому довелось испытать тяжелый опыт болезненных схваток, также тревожатся о повторной боли. Хочется себя подготовить, чтобы чувствовать большую уверенность. Кто-то усиленно изучает информацию по теме, а кто-то просит Божьей помощи, не уставая молиться Господу и понимая, что по-другому не справиться.

Верующие барышни молятся и во время подготовки к зачатию плода, и при вынашивании малыша, и даже непосредственно во время родов. Святые отцы говорят, что обращаться к Богу необходимо постоянно, каждый миг, каждую вольную минуту. При схватках молитва невольно успокаивает, помогает унять боль.

Подготовка к родам должна включать не только физический, но обязательно и духовный аспект. То есть, беременной даме следует сходить в церковь перед родами, посетить службу, исповедаться.

Роды могут сопровождаться непредвиденными осложнениями, и медики не во всех ситуациях всесильны. Только Бог всемогущ. По вере нашей и будет нам. Это подтверждено многочисленными случаями, когда молитва во время родов дарила чудеса. Невыносимые боли стихали, а сильные кровотечения прекращались.

Молитвы перед родами

Молитва перед родами ко Господу Иисусу Христу

Господи Иисусе Христе Боже наш, от превечнаго Отца рожденный Сыне прежде век, и в последнии дни, благоволением и содействием Святаго Духа, изволивый рождену быти от Пресвятыя Девы яко младенцу, повиену и положену во ясли, сам Господи, в начале сотворивый человека и жену спрягий ему, заповедь дав им: раститеся и множитеся и наполните землю, помилуй по велицей милости Твоей рабу Твою (имя) готовящуюся родити по заповеди Твоей. Прости ей вольныя и невольныя грехи, благодатию Твоею даруй ей силу благополучно разрешитися от бремене своего, сохрани сию и младенца во здравии и благомощии, огради их ангелы Твоима и сохрани от неприязненнаго действия лукавых духов, и от всякия вещи злыя. Аминь.

Молитва перед родами ко Пресвятой Богородице

Пресвятая Дево, Мати Господа нашего Иисуса Христа, яже веси рождение и естество матере и чада, помилуй рабу Твою (имя) и помози в час сей да разрешится бремене своего благополучно. О всемилостивая Владычице Богородице, яже не потребовала еси помощи в рождении Сына Божия, подаждь помощь сей рабе Твоей, помощи требующей, наипаче же от Тебе. Даруй ей благомощие в час сей, и младенца иже имать родитися и внити в свет мира сего сподоби в благопотребное время и умнаго света во святем крещении водою и духом. Тебе припадаем, Мати Бога вышняго, молящеся: буди милостива мати сей, ейже прииде время быти мати, и умоли воплотившагося из Тебе Христа Бога нашего, да укрепит ея силою Своею свыше. Аминь.

Молитва перед родами слушать

Видео (кликните для воспроизведения).

Молитва на легкие и скорые роды
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here