Православные молитвы для рода

Основы: Православные молитвы для рода - информация из открытых источников и священных текстов.

Молитвы во время беременности

Молитвенное воздыхание христианской супруги во время беременности
ко Господу Иисусу Христу

Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же на́ш, от преве́чнаго Отца́ рожде́нный Сы́не пре́жде ве́к, и в после́дния дни́, благоволе́нием и соде́йствием Свята́го Ду́ха, изво́ливый рожде́ну бы́ти от Пресвяты́я Де́вы я́ко младе́нцу, повиену и положе́ну во я́сли, са́м Го́споди, в нача́ле сотвори́вый челове́ка и жену́ спряги́й ему́, за́поведь да́в и́м: расти́теся и мно́житеся и напо́лните зе́млю, поми́луй меня́ по вели́цей ми́лости Твое́й рабу́ Твою́ (и́мя) готовящуюся роди́ти по за́поведи Твое́й. Прости́ мне́ во́льныя и нево́льныя грехи́, благода́тию Твое́ю да́руй мне́ си́лу благополу́чно разреши́тися от бре́мене своего́, сохрани́ меня́ и младе́нца во здра́вии и благомощии, огради́ я́ а́нгелы Твои́ма и сохрани́ от неприя́зненнаго де́йствия лука́вых духо́в, и от вся́кия ве́щи злы́я. Ами́нь.

Молитвы пред иконою Божией Матери «Целительница»

Тропарь, глас 4

Я́ко Пресве́тлая Звездо́, просия́ Боже́ственными чудесы́ святы́й Твой о́браз, Цели́тельнице. Пода́ждь у́бо и нам, Богоро́дице Мари́е, исцеле́ние неду́гов душе́вных и теле́сных, спасе́ние и ве́лию ми́лость.

Перевод: Как преяркая Звезда, просиял Божественными чудесами святой Твой образ, Целительница. Подай и нам, Богородица Мария, исцеление болезней душевных и телесных, спасение и великую милость.

Молитва

Приими́, о, Всеблагослове́нная и Всемо́щная Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице Де́во, сия́ моли́твы, со слеза́ми Тебе́ ны́не приноси́мыя от на́с, недосто́йных ра́б Твои́х, ко Твоему́ цельбоно́сному о́бразу пе́ние возсыла́ющих со умиле́нием, я́ко Тебе́ Само́й зде́ су́щей и вне́млющей моле́нию на́шему. По коему́ждо бо проше́нию исполне́ние твори́ши, ско́рби облегча́еши, немощны́м здра́вие да́руеши, разсла́бленныя и неду́жныя исцеля́еши, от бе́сных бе́сы прогоня́еши, оби́димыя от оби́д избавля́еши, прокаже́нныя очища́еши и ма́лыя де́ти ми́луеши; еще́ же, Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, и от у́з и темни́ц свобожда́еши и вся́кия многоразли́чныя стра́сти врачу́еши: вся́ бо су́ть возмо́жна хода́тайством Твои́м к Сы́ну Твоему́, Христу́ Бо́гу на́шему. О, Всепе́тая Ма́ти, Пресвята́я Богоро́дице! Не преста́й моли́тися о на́с недосто́йных раба́х Твои́х, сла́вящих Тя́ и почита́ющих Тя́, и поклоня́ющихся со умиле́нием Пречи́стому о́бразу Твоему́, и наде́жду иму́щих невозвра́тну и ве́ру несумне́нну к Тебе́, Присноде́ве Пресла́вней и Непоро́чней, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитвы пред иконою Божией Матери «Скоропослушница»

Тропарь, глас 4

К Богоpо́дице пpитеце́м, су́щии в беда́х,/ и святе́й ико́не Ея́ ны́не пpипаде́м,/ с ве́pою зову́ще из глубины́ души́:/ ско́pо на́ше услы́ши моле́ние, Де́во,/ я́ко Скоpопослу́шница наpе́кшаяся,/ Тебе́ бо pаби́ Твои́ в ну́ждах// гото́вую Помо́щницу и́мамы.

Перевод: К Богородице обратимся, находящиеся в бедах, и у святой иконы Ее сейчас преклоним колени, с верой взывая из глубины души: «Поскорее услышь нашу молитву, Дева, так как зовешься Скоропослушницей, поскольку Ты быстрая Помощница в скорбях для рабов Твоих».

Кондак, глас 8

В мо́ри жите́йстем обурева́емии,/ треволне́нию подпа́даем страсте́й и искуше́ний./ Пода́ждь у́бо нам, Госпоже́, ру́ку по́мощи, я́коже Петро́ви Сын Твой,/ и ускори́ от бед изба́вити ны, да зове́м Ти:// ра́дуйся, всеблага́я Скоропослу́шнице.

Перевод: В бурном море житейском мы попадаем в штормы страстей и искушений. Подай же нам, Госпожа, руку помощи, как Петру Сын Твой ( Мф.14:28-31 ), и поспеши от бед избавить нас, да взываем к Тебе: «Радуйся, всеблагая Скоропослушница».

Молитва 1

Молитвы пред иконою Божией Матери «Помощница в родах»

Молитва 1-я
Молитва 2-я

О, Пресвята́я Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, в земно́й жи́зни нас не оставля́ющая! К кому́ моли́твы вознесу́, к кому́ сле́зы и воздыха́ния принесу́, а́ще не к Тебе́, всех ве́рных утеше́ние! Со стра́хом, ве́рою, любо́вию, Ма́ти Живота́, молю́: да вразуми́т Госпо́дь лю́ди правосла́вныя во спасе́ние, да даст ражда́ти нам чад Тебе́ и Сы́ну Твоему́ во благоугожде́ние, да соблюде́т нас в чистоте́ смире́ния, в наде́жде о Христе́ спасе́ния, и да́рует нам всем, в покро́вех благода́ти Твоея́, земно́е утеше́ние. Храни́ нас под се́нию ми́лости Твоея́, Пречи́стая, моля́щимся о ро́дах помози́, наве́тов злых свободи́, тя́жких бед, напа́стей и смерте́й отврати́. Даждь благода́тное прозре́ние, дух сокруше́ния о гресе́х, даждь зре́ти всю высоту́ и чистоту́ дарова́ннаго нам Христо́ва уче́ния; храни́ нас от поги́бельнаго отчужде́ния, да вси, благода́рне воспева́юще вели́чия Твоя́, сподо́бимся Небе́снаго успокое́ния и та́мо с возлю́бленными Твои́ми, со все́ми святы́ми просла́вим в Тро́ице Еди́наго Бо́га: Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва пред иконою Божией Матери «Феодоровской» 1

К кому́ воззову́, Влады́чице, к кому́ прибе́гну в печа́ли мое́й; кому́ принесу́ сле́зы и воздыха́ния моя́, а́ще не к Тебе́, Цари́це Небесе́ и земли́. Кто́ исто́ргнет мя́ из ти́ны грехо́в и беззако́ний, а́ще не Ты́, о Ма́ти Живота́, Засту́пнице и Прибе́жище ро́да челове́ческаго.
У слы́ши стена́ние мое́, уте́ши мя́ и поми́луй в го́рести мое́й, защити́ в беда́х и напа́стех, изба́ви от озлобле́ний и скорбе́й и вся́ких неду́гов и боле́зней, от вра́г ви́димых и неви́димых, умири́ вражду́ стужа́ющих мне́, да изба́влен бу́ду от клеветы́ и зло́бы челове́ческия; та́кожде от своея́ ми́ пло́ти гну́сных обы́чаев свободи́ мя́.
У кры́й мя́ под се́нию ми́лости Твоея́, да обря́щу поко́й и ра́дость и от грехо́в очище́ние. Твоему́ Ма́тернему заступле́нию себе́ вруча́ю; бу́ди мне́ Ма́ти и наде́жда, покро́в и по́мощь и заступле́ние, ра́дость и утеше́ние и ско́рая во все́м Помо́щнице.
О, чу́дная Влады́чице! Вся́к, притека́яй к Тебе́, без Твоея́ всеси́льныя по́мощи не отхо́дит: сего́ ра́ди и а́з недосто́йный к Тебе́ прибега́ю, да изба́влен бу́ду от внеза́пныя и лю́тыя сме́рти, скре́жета зу́бнаго и ве́чнаго муче́ния. Небе́сное же Ца́рствие получи́ти сподо́блюся и Тебе́ во умиле́нии се́рдца реку́: Ра́дуйся, Ма́ти Бо́жия, Предста́тельнице и Засту́пнице на́ша усе́рдная, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитвенные воздыхания жены во время беременности
ко Пресвятой Богородице

Молитва 1-я, о благополучном разрешении
Молитва 2-я, жене перед родами

Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода на́шего Иису́са Христа́, я́же ве́си рожде́ние и естество́ ма́тере и ча́да, поми́луй рабу́ Твою́ (и́мя) и помози́ в ча́с се́й да разреши́тся бре́мене своего́ благополу́чно. О, всеми́лостивая Влады́чице Богоро́дице, я́же не потре́бовала еси́ по́мощи в рожде́нии Сы́на Бо́жия, пода́ждь по́мощь се́й ра́бе твое́й по́мощи тре́бующей, наипа́че же от Тебе́. Да́руй е́й благомо́щие в ча́с се́й, и младе́нца и́же и́мать роди́тися и вни́ти в све́т ми́ра сего́ сподо́би в благопотре́бное вре́мя и у́мнаго све́та во святе́м креще́нии водо́ю и Ду́хом. Тебе́ припа́даем, Ма́ти Бо́га вы́шняго, моля́щеся: Бу́ди ми́лостива ма́ти се́й, е́йже прии́де вре́мя бы́ти ма́ти, и умоли́ воплоти́вшагося из Тебе́, Христа́ Бо́га на́шего, да укрепи́т ю́ си́лою свое́ю свы́ше. Ами́нь.

Читайте так же:  Молитва на обретение любви Матроне

Молитвы преподобной Мелании Римляныне

Тропарь, глас 8 2

В тебе́, ма́ти, изве́стно спасе́ся е́же по о́бразу:/ прии́мши бо крест, после́довала еси́ Христу́,/ и де́ющи учи́ла еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо,/ прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней.// Те́мже и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бная Мела́ния, дух твой.

Перевод: В тебе, матерь, точно сохранилось то, что в нас по Божию образу: ибо, взяв свой крест, ты последовала за Христом, и делом учила пренебрегать плотью, как преходящей, заботиться же о душе, творении бессмертном. Потому и радуется с Ангелами, преподобная Мелания, дух твой.

Кондак, глас 3

Де́вства чистоты́ возлю́бльши и обру́чника к благи́м увеща́вши,/ премно́жество бога́тства расточи́/ в пребыва́ние и́ночествующим, Богоблаже́нная, и оби́тели воздви́же./ Те́мже в Небе́сныя оби́тели всели́ся,// помина́й нас, Мила́ние всечестна́я.

Перевод: Девства чистоту возлюбив и супруга к благому побудив, многое богатство раздала ты в пользование монашествующим, Богоблаженная, и воздвигла обители. Потому в Небесные обители переселившись, вспоминай нас, Мелания всеми почитаемая.

Молитва о прощении грехов своего рода

Иногда случается так, что приходится просить прощения за грехи своих предков и читать молитву о прощении грехов своего рода.

Молитва о прощении грехов своего рода – священное слово, к помощи которого прибегают в крайнем случае. Запятнанная душа не получит прощения, поэтому грехи нужно отмаливать.

Дети не должны отвечать за грехи своих предков. Но бывает, что совершенное деяние покрывает пятном позора и греха весь род человека. В таких случаях читают одну из молитв для очищения рода.

Молитву нужно не просто читать, необходимо вкладывать в слова силу веры.

Молитва об очищении рода

Внутриутробная порча или родовое проклятие, насланные из зависти, очерняют душу. В этот момент страдают не только жертвы, но и сами виновники деяния. Чтение молитвы может не только снять проклятие с рода, но и очистить карму человека.

В зависимости от тяжести совершенного преступления читают по собственному выбору одну из молитв на очищение рода. Можно просто читать «Отче наш», если ситуация крайняя «Молитву за род до 12 колена».

Священники советуют выбирать по воле сердца, чтобы сила слов подействовала лучше.

Также необходимо соблюдать предписанные церковью правила при чтении молитвы:

 • перед прочтением нужно вспомнить все свои и родовые деяния;
 • принять и прозреть свою ошибку сердцем и вымаливать у Господа прощения;
 • при незначительных и недобрых проступках нужно также просить помилования;
 • обращаться к Творцу или святому, которому молятся с невинными намерениями и открытым сердцем;
 • отмолить грехи можно исповедовавшись у священнослужителя;
 • молиться стоит не только за себя, но и за всех своих близких и почивших и своего рода.

Все молитвы повторяют трижды. В конце можно прочесть благодарственное слово. Если читка молитвы проходит в храме, то будет нелишним поблагодарить всех, кто молится вместе с молящимся.

Кроме того, молитву на очищение рода просто так не читают. Прежде всего нужно понять, имеется ли проклятие или ужасные деяния в роду.

Некоторые признаки свидетельствующие о запятнанности рода:

 1. Суицидальные мысли и разрозненные чувства, которых ранее не было.
 2. Проявление частых заболеваний.
 3. Постоянное гипо или гиперсексуальное влечение.
 4. Внезапно активируются фобии и агрессия.
 5. Внезапное проявление какой-либо зависимости ранее не присутствующей.

Молитва Иоанна Крестьянкина об искоренении родовых грехов

Основоположник и первый чтец молитвы – старец Иоанн. Священнослужитель до 40 лет служения провёл в российских церквях. По благословению архиерея Никольского стал монахом в своё время.

Молитву он посоветовал прочесть обратившейся к нему женщине с мольбами помочь. Молитва помогла, более того, быстро разошлась среди верующих и стала глубоко почитаемой.

В момент молитвы Господу о прощении рода необходимо находиться в полном уединении. Спасти человеческую душу или род удастся только при ощущении чистых намерений и побуждений.

Перед молитвой лучше исповедаться перед Батюшкой. Он даст благословение и отпустит все грехи. После этого можно приступать с открытым сердцем и душой без тягот к очищению рода.

Мольба должна источать искренность каждого слова, мудрость, положительные эмоции и силу воли. Целью этого священного слова является спасение человеческой сущности и очищение его и рода в целом. Во время прочтения нужно прощать людей, которые нанесли вред семье чтеца. Но не стоит ждать внезапного чуда от молитвы сразу после прочтения одного раза.

Людям полезно поболеть или испытывать нищету. Всё ниспосланное свыше имеет свой конец. И просто так ничего людям не посылается, чего-то непреодолимого Бог не пошлёт. Это даётся для того, чтобы трудности преодолевались и делали человека таким, какой он есть.

Молитва за род до 12 колена

На жизненный путь человека влияют деяния родственников вплоть до 12-го колена. Древо семьи состоит из живых и почивших людей. Поступки последних много больше других оказывают влияние на род.

Некоторые усопшие из рода получают прощение и отправляются дальше, другие остаются в чистилище и мучаются, не зная покоя. Третьи, совершившие жестокие проступки отправляются в Ад, и именно из-за таких умерших род покрывается проклятием и впадает в немилость Господу.

Читайте так же:  Молитва о геморрое

Присутствие рядом проклятых родственников можно определить по наличию каких-либо невесть откуда взявшихся фобий или зависимостей. В этом случае необходимо сразу приступить к очищению рода. Это можно сделать держанием поста, медитациями или строгим воздержанием. Её читают при полной неудаче в делах личных и семейных.

Сила этой молитвы поможет избавиться не только от почернения рода, но и от внутриутробной порчи. После прочтения священного слова жизнь человека сразу начинает меняться в лучшую сторону. Пропадут болезни, придет успех в делах и новых начинаниях.

Молитва за свой род до седьмого колена

Процесс отмаливания грехов занимает до 2-х месяцев. Перед процедурой читки необходимо попросить прощения у Бога и Богородицы. Сначала готовят церковные свечи и молитвенник. Если его нет и молитву читают первый раз, чтиво можно распечатать.

Затем начинают молиться за себя, потом за второе колено – мать и отца. Читать нужно до 7-го колена включительно. Желательно иметь визуально представление о предках.

Читать такую сильную молитву полезно всем, вне зависимости от ситуации. Карма и дух человека наполняются позитивом. Жизненное благополучие родственников улучшится если за них не только читать молитву, но и просить прощения.

Отчитка рода молитвами 40 дней

Молитвенник данного священного слова состоит из 2-х частей. Первую часть произносят в первые 20 дней месяца, при этом желательно держать строгий пост и воздерживаться от плохих проступков. Вторые 20 дней необходимо читать весь молитвенник.

Произнесенной молитвой просят прощения у всех святых и самого Господа.

Чтобы отчитка прошла хорошо, необходимо получить благословение священнослужителя. Когда молитву еще не начали читать в доме чувствуется присутствие заблудших покойников. После прочтения молитвы помещение очистится, как и дух самого читающего.

Молитва о прощении грехов родителей

Родители являются близкими родственниками по духу каждому человеку. Но случается так, что детям приходится отмаливать их грехи. В период полного взросления и становления личности дети стараются вернуть всю подаренную заботу родителей обратно. Помощи в этом можно попросить у Господа.

Молитва, обращенная к Пресвятой Богородице, защитит родителей и простит им их проступки. Перед чтением необходимо попросить прощения у родителей и Бога, а также простить все злоключения от предков.

Высшие силы простят грехи читающего, и его родителей если человек будет испытывать искреннюю любовь и желание получить прощение.

Молитва для очищения рода

Очистить карму можно при помощи молитвы «На очищение рода». Она снимает «кармические» или родовые проблемы нескольких поколений, такие как внутриутробная порча или родовое проклятие.

Это может быть грех, который был совершён в одном из поколений и наложенный на следующее «за грехи родителей».

Это может быть наша карма, наши грехи, совершённые в течение этой и прошлых жизнях. Всё это отражается на нас здесь и сейчас.

В этой молитве мы просим прощения у Бога за грехи и ошибки предков, чтобы перестать отвечать за совершённые ими проступки по закону кармы.

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Отмолив грехи предков и очистив энерго-информационное поле своего рода, можно разорвать кармическую связь и начать жить своей жизнью, не отвечая за своих предков и освободившись от «родовых» порчи и проклятий.

Очищение должно проходить ежедневно в течение 40 дней.

Очищение кармы молитвами

Прочитайте молитву «Отче наш»:

Отче наш, Иже еси на небесех!
Да святится имя Твоё, да приидет Царствие Твоё, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли.
Хлеб наш насущный даждь нам днесь;
и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим;
и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.
Ибо Твоё есть Царство и сила и слава.
Аминь.»

Прочитайте молитву «Богородица, Дева, радуйся»:

Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою, Благословенна Ты в женах и благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших.
Аминь.»

Прочитайте молитву «На очищение рода»:

«Господи, прошу прощения перед всеми, кого я вольно или невольно обидел в этой жизни и в прошлых моих жизнях.
Господи, прощаю всех, кто меня обидел вольно или невольно в этой жизни или в прошлых моих жизнях.
Господи, прошу прощения за всех моих умерших родственников.
Господи, прошу прощения за всех моих живущих родственников.
Господи, я прошу прощения перед всеми людьми, кого вольно или невольно, словом, делом или помышлением обидели мои предки.
Господи, прошу Тебя, очисти, исцели и защити меня, мою семью и весь мой род и наполни Твоей Силой Святого Духа, светом, любовью, гармонией, силой и здоровьем.
Господи, прошу Тебя, очисти мой род.
Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.
Аминь».

Прочитайте благодарственную молитву:

«Господи, благодарю Тебя за все, что Ты даешь мне.
Благодарю Силу Твоего Святого Духа, все Силы Света, неба, земли, и всех святых, кто молится Господу со мной о моем прощении.»

Молитва за род

Родовое древо в православии занимает особое место. Считается, что судьба каждого человека зависит от образа жизни его предков. Давно почившие наши предки оказывают сильное влияние на то, что происходит с каждым из нас. Так, если в роду имелись грешники, которые по какой-либо причине не раскаялись в своих проступках, то потомкам вплоть до двенадцатого колена за это обязательно придется держать ответ. Для того чтобы очистится от грехов предков и избавить себя и своих родственников от родового проклятья нужно читать молитву за весь род. Кроме того, следует помнить, что все собственные поступки повлияют на судьбы потомков и кому-нибудь обязательно придется расплачиваться за ваши грехи.

Православные молитвы за грехи и очищение своего рода

При чтении православных молитв, действие которых направлено на очищение собственного рода и избавления от грехов, молящийся человек может наполнить свою жизнь позитивом и усовершенствовать карму. Силой православной молитвы можно убрать внешнюю порчу и родовое проклятие.

Читайте так же:  Молитва на удачное собеседование

Молитва за здравие живых близких и родных

Родственники в жизни каждого человека играют огромную роль. Нам важно общение с ними, их понимание и поддержка. Мы все любим своих родителей, братьев и сестер и всегда стремимся оберегать их. Для жизненного благополучия здоровье очень важно. Поэтому, заботясь о своих родных, нужно читать молитвы за их здравие. С их помощью можно защитить близких людей от негатива и сохранить их здоровье, даже в моменты, когда вас нет рядом.

Существует очень сильная православная молитва, которая должна читаться каждое утро. Но кроме этого не существует никаких ограничений на ее прочтение. Поэтому возносить ее можно в любое время, когда в душе возникнет такая необходимость.

Текст молитвы универсальный. С ней можно обращаться к Высшим Силам, а можно упомянуть конкретного Святого, на помощь которого вы рассчитываете.

Текст ее звучит так:

Покаяние и прощение — молитва за весь род

Существует сильная покаянная молитва, которая позволяет получить прощение от Господа для всего своего рода.

В сокращенном варианте она звучит, как приведено ниже, но дополнить ее можно фразами на свое усмотрение:

«Я обращаюсь к Тебе, Господи, Отец Небесный, Всемогущий и Всемилостивый. Я молюсь за себя и за род свой. Я прошу счастья для всех моих родных, чтобы мои дети и все будущие поколения были здоровы и счастливы. Чтобы дано им было понять силу рода своего.

Может быть, я мало знаю про род свой, может быть, я не сохранила традиций, но воистину благодарю всех своих предков, кто стоял у истоков моего рода. Я раскаиваюсь во всех своих прегрешением и прошу, чтобы родные люди не понесли наказание за мои грехи. Я молюсь за весь род свой и беру всю ответственность за все свершенное моими родственниками. Я молюсь и прошу о прощении.

Прошу Тебя, Господи, простить членов моей родни за несовершенство. Прошу и молю очистить корни моего родового дерева. Верую в милость Твою, Господи, и благодарю Тебя.

Я благодарю всех своих родных за то, что они были, есть и будут. И если, когда-нибудь они меня обидели, я прощаю их. Я прощаю обидные слова и упреки. Прошу прощения у всех своих родных и за то, что от меня исходили обиды. Род крепок пониманием и любовью. Прошу, Господи, даруй нам прощение и ниспошли понимание верного пути и этим укрепи наш род. Пусть сердца всех моих родных наполнятся любовью и добром. Откликнись, Господи, на мольбу мою, а я буду веру в душе хранить и непрестанно молиться и прославлять Тебя и все деяния Твои. Аминь».

Молитва в прозе за почивший род

В православии выделяется отдельно молитва, которая читается за почивший свой род.

Звучит она следующим образом:

Вместе с этой молитвой читается молитва о прощении грехов рода.

Звучит она следующим образом:

Важно также не только молится за почивший свой род, но и поминать своих ближайших усопших родственников. Делать это можно не только в отведенные специальные дни, но и в любой момент, когда в этом возникает духовная необходимость. Молитвы об усопших предусмотрены также в утреннем и вечернем правиле.

Почему так важно читать молитвы за свой род

Человек, который постоянно сталкивается в жизни с трудностями и невзгодами, должен задуматься над тем, не связано ли это с грехами предков, которые не были никем отмолены и, как следствие, прощены Всевышним. Именно поэтому грехи, которые совершили наши предки, отрабатываем мы, встречая на пути к цели бесконечные преграды. Но еще более опасно, если расплачиваться за прегрешения предыдущих поколений приходится собственным здоровьем или здоровьем своих детей. Поэтому молится за свой род очень важно.

Молитва за род позволяет очистить ауру и избавиться:

 • От очень сильных фобий и надуманных страхов, которые превращают жизнь в ад;
 • От постоянной усталости, апатии и депрессии, которые могут серьезно навредить здоровью;
 • От алкогольной или наркотической зависимости, которая часто сопровождает людей в периоды невезения и неудачи;
 • От бесплодия, которое часто приводит к разрыву семейных отношений;
 • От одиночества, которое выражается в том, что человеку, несмотря на все усилия, не удается создать семью;
 • От негатива, который проявляется агрессией, злостью и ненавистью ко всему в окружающем мире;
 • От появления мыслей, несвойственных уравновешенному человеку, к примеру, от желания совершить суицид.

Православные молитвы за род помогают всем без исключения членам рода в разных сферах. В целом такие молитвенные обращения восстанавливают природную силу рода. Это значит, что с помощью молитв люди могут улучшить судьбы будущих поколений. Молитвы за род угодны Богу, поэтому считаются мощной духовной практикой.

Правда ли что сила молитвы защищает род до седьмого колена

Если за грехи предков приходится расплачиваться потомкам до двенадцатого колена, то очиститься с помощью молитвы можно до седьмого колена. Это значит, что навсегда избавиться от родового проклятия не всегда удается, но защитить своих ближайших потомков можно.

Следует понимать, что если вы заподозрили родовое проклятье, то молитву за род нужно читать обязательно. Это позволит изменить к лучшему не только свою жизнь, но и жизнь своих ближайших потомков.

Чтобы молитва была эффективной нужно обязательно посетить службу в храме. Это позволит обрести душевное спокойствие. После службы следует остаться в храме и обязательно в одиночестве помолиться за упокоение душ предков и поставить свечи за упокой усопших.

После посещения церкви в домашних условиях, уединившись в отдельной комнате, следует совершить молитвенный обряд об отпущении грехов. Такой обряд рекомендуется читать в течение 40 дней подряд. Он предполагает чтение трех молитв. Начинается молитвенный обряд с чтения известной всем молитвы «Отче наш».

Читайте так же:  Заупокойная молитва краткая

После этого возносится такая молитва:

После такой молитвы нужно прочитать благодарственную молитву. Допускается своими словами в произвольной форме выразить благодарность всем Высшим Силам, которые молятся перед Господом за прощение грехов всему вашему роду. По истечении 40 дней род очищается от грехов предков. Кроме того, таким способом, можно избавиться от порчи, наведенной на дом и семью.

Молитва о прощении грехов своего рода

«Спаси, Господи!». Благодарим что посетили наш сайт и перед тем, как начать читать необходимую информацию просим Вас посмотреть нашу страничку в Инстаграм «Господи, Спаси и Сохрани †» — ссылка https://www.instagram.com/spasi.gospodi/ . Перейдите и посмотритее ее, пожалуйста. В сообществе уже больше 48 000 подписчиков, единомышленников. Если Вам понравится наша группа, пожалуйста подписывайтесь на нее. Мы выкладываем православные редкие молитвы из молитвослова, высказывание святых, своевременно выкладывам полезную информацию о праздниках и православных событиях. Ангела Хранителя Вам и хорошего, бгагодатного дня! (информация на правах рекламы)

Давно умершие прародители способны влиять на судьбу всех поколений. Если в роду были не раскаявшиеся родственники, ответственность ложиться на всех потомков до двенадцатого поколения. Очиститься можно молитвами о прощении грехов своего рода.

Зачем читать молитвы

Любой человек, который старается в жизни, но постоянно испытывает трудности в осуществлении своих начинаний, должен задуматься, почему это происходит. Когда рождается ребенок в семье, он наследует не только внешние черты, но и родовую греховность. Это связано с грехопадениями прародителей, которые никто не отмолил и они не прощены Господом. Поэтому расплачиваться приходится потомкам, но еще хуже, если расплата заключается в больном ребенке.

Молитва о прощении грехов своего рода помогает избавиться:

 • от придуманных боязливостей и страхов;
 • от безразличия и уныния, которые вредят здоровью;
 • от алкогольного или наркотического пристрастия, которое сопутствует людям в минуты отчаяния;
 • от бездетности, которая бывает обстоятельством утраты семьи;
 • от унылости и безотрадности, которые преследует человека, несмотря на его усилия найти спутника жизни;
 • от враждебности, гнева, ненависти;
 • от негативных мыслей, например, совершить суицид, который является тяжким грехопадением.

Как отмолить родовые прегрешения

В старинные времена в крестьянских семьях было много детей и одного сына посылали в отшельники, чтобы он отмаливал плохие проступки семьи. Также старались родниться с теми людьми, где не было бездетных, алкоголиков, уродов, безрассудных, блудниц. Расплата за нарушение нравственных законов заметна, когда в роду все особы женского пола становятся одинокими матерями или мужчины попадают в места заключения.

Священные служители и богословы в вопросе очищения рода выделяют важные условия:

 • желание измениться;
 • чтение евангелия и жизнь по заповедям;
 • молитвы и надежда на Господа;
 • исповеди и покаяния;
 • причащение;
 • соборование.

Для того чтобы отмолить прегрешения следует составить перечень прародителей до седьмого поколения. Родственники по отходящей линии, например тети и дяди сюда не включаются. Мама и отец первое поколение, бабушка с дедушкой второе и так далее. Вносить необходимо в два перечня, первый живущие, второй умершие.

Существуют три мощные молитвы за почивший свой род и молитвы о прощении грехов своего рода:

 • 90-й псалом, который очищает ауру;
 • 50-й псалом — защищает энергетическое пространство человека;
 • Символ Веры — наполняет новой энергией высокой частоты.

Живущий помощью Вышнего, под кровом Бога небесного водворится. Скажет Господу: «Ты заступник мой и прибежище мое, Бог мой, на Тебя уповаю». Он избавит тебя от сети ловцов и от мятежного слова. Плечами Своими защитит тебя, и под крыльями Его будешь безопасен. Щитом оградит тебя истина Его. Не убоишься ужаса ночи, стрелы, летящей днем, язвы, ходящей во мраке, заразы, опустошающей в полдень. Тысяча падет около тебя, и десять тысяч направо от тебя – к тебе же не приблизятся. Только смотреть будешь очами своими и увидишь воздаяние грешникам. Ибо ты сказал: «Господь – упование мое». Вышнего избрал ты прибежищем своим. Не придет к тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему, ибо ангелам Своим Он повелел хранить тебя на всех путях твоих. На руки возьмут тебя, чтобы не споткнулся ты ногою твоею о камень. На аспида и василиска наступишь и попирать будешь льва и змея. «Так как он на Меня уповал, то Я избавлю его, укрою его, ибо он познал имя Мое. С ним Я в скорби: призовет Меня – и услышу его, избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его и явлю ему спасение Мое».

Псалом 50-й (покаянный)

Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, очисть беззаконие мое. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисть меня, ибо беззаконие мое я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе Одному я согрешил и лукавое пред Тобою сотворил, так что Ты будешь праведен в приговоре Твоем и победишь, когда Ты будешь судить. Ибо вот, я в беззакониях зачат и во грехах родила меня мать моя. Ты же истину возлюбил: неизвестное и тайное мудрости Своей Ты явил мне. Окропишь меня иссопом, и я очищусь, омоешь меня, и я сделаюсь белее снега. Слуху моему доставь радость и веселье – и возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грехов моих и беззакония мои очисть. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего и Духом Владычественным утверди меня. Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся.

Избавь меня от (пролития) крови, Боже, Боже спасения моего! И радостно восхвалит язык мой правду Твою. Господи! Открой уста мои, и они возвестят хвалу Тебе. Если бы Ты захотел жертвы, я дал бы, (но) ко всесожжению Ты не благоволишь. Жертва Богу – дух сокрушенный; сердца сокрушенного и смиренного Бог не презрит. Облагодетельствуй, Господи, по Твоему благоволению Сион, и да построятся стены иерусалимские. Тогда будешь благоволить к жертве правды, возношению и всесожжению, тогда возложат на Твой алтарь тельцов.

Читайте так же:  Молитва в русской поэзии 19 века

Символ Веры

Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым. И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век; Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша. Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна. И воскресшаго в третий день по Писанием. И восшедшаго на небеса, и сидяща одесную Отца.
И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца. И в Духа Святаго, Господа Животворящаго, от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки. Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. Исповедую едино крещение во оставление грехов. Чаю воскресения мертвых и жизни будущаго века. Аминь.

Читать молитвенный текст необходимо начинать с себя, затем отцу и матери и продолжать дедушке и бабушке и так далее. Конечно, невозможно знать имена прародителей до седьмого поколения, но можно просто указывать статус за кого читается текст: «Отдаю свой голос за прадедушку по линии матери раба Божьего».

Существует очень сильный молитвенный текст, который читается дважды на протяжении года с 18 на 19 сентября праздник архистратига Михаила и с 20 на 21 ноября Михайлов день. В двенадцать часов ночи Архистратиг Михаил опускается в ад, и крыльями, отгоняя пламя, уводит тех, о ком молили. Усопших необходимо вспоминать поименно и добавлять слова: «всех родных по плоти до Адамова колена».

«О, Господи Боже Великий, Царю Безначальный, пошли, Господи Архангела Твоего Михаила на помощь рабу твоему (имя) изъяти мя от враг моих видимых и невидимых! О Господень Архангел Михаиле, излей миро влагостыни на раба своего (имя). О Господень Михаиле Архангеле, демонов сокрушителю! Запрети всем врагам, Борющимся со мною, сотвори их яко овцы и сокруши их, яко прах пред лицем ветра. О Господень великий Михаиле Архангеле, шестикрылатый первый княже и воеводе невесных сил, Херувим и Серафим! О Господень угодный Михаиле Архангеле! Буди ми помощь во всем: в обидах, в скорбях, в печалех, в пустынях, на распутиях, на реках и на морях тихое пристанище! Избави, Михаиле Архангеле, от всякия прелести диавольския, егда услышиши мя, грешнаго раба своего (имя), молящегося тебе и призывающего имя твое святое, ускори на помощь мою, и услыши молитву мою, о Великий Архангеле Михаиле! Поведи вся противящиеся мне силою честнаго животворящего креста Господня, молитвами Пресвятые Богородицы и Святых Апостол, и Святаго Николая Чудотворца, Святаго Андрея Юродивого и Святаго Пророка Божия Илии, и Святых великомученик Никиты и Евстафия, Преподобных Отец всех святителей и мученик и всех святых небесных сил. Аминь.»

Чтобы молебен был эффективным, необходимо посетить церковь и присутствовать на службе. После этого помолиться за усопших и поставить свечку за упокой. Дома молитвенный текст произносят в течение 40 дней. Очищающий обряд включает три текста и начинается с «Отче наш», затем основной:

«Господи Милосердный и Судья Праведный, прошу прощения у Тебя за то, что когда-либо я по своему неразумению обиды нанес кому-либо в этой жизни или в прошлых моих жизнях. Я утверждаю перед ликом твоим Святым, что всех прощаю, кто меня обидел вольно или невольно в этой жизни или в прошлых моих жизнях. Господи Всемилостивый прошу прощения за всех моих умерших родственников и за всех моих ныне живущих родственников. Господи Всемилостивый, прошу прощения за всех своих предков, которые при жизни на земле обидели словом, делом или помышлением других людей. Порошу Тебя, Господи, простить весь мой род за зло, которое могло исходить от нас всех ныне живущих и уже усопших. Наполни всех моих родственников живущих ныне и тех, кто родится светом, любовью, гармонией, силой и здоровьем. Очищения прошу для всего своего рода. Аминь».

Заканчивается обряд благодарственной молитвой.

Текст покаянной молитвы о прощении грехов своего рода:

«Господи, молю Тебя о всех тех ушедших и живущих, ибо они и мы, грешные вольно и невольно опечалили, обидели, или соблазнились словом, делом, помышлением, ведением или неведением тебя.
Господи Боже! Отпусти нам и им грехи наши, взаимные оскорбления; искорени, Господи, из сердец наших всякое негодование, подозрение, гнев, памятозлобие, ссоры и все то, что может препятствовать любви и уменьшать братолюбие.
Помилуй, Господи, всяком просящего Твоей помощи.
Господи! Сотвори сей день днем милосердия Твоего. Подай каждому по прошению его, будь пастырем заблудших, веди к свету Божьему неведущих, будь наставником, врачом для больных, утешителем умирающих и приведи нас всех к свету познания, прощения, покаяния и искренней любви к Тебе и блаженному успокоению. Отпусти, Господи, грехи всем прежде отошедшим в вере и надежде Воскресения, отцам, матерям, братьям и сестрам наша, и сотвори им вечную память.
Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас! (3 раза)
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.»

Смотрите еще видео молитву прощения за родовые грехи:

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Православные молитвы для рода
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here