Святой Николай Чудотворец сотвори чудо донеси мою молитву до Господа нашего

Основы: Святой Николай Чудотворец сотвори чудо донеси мою молитву до Господа нашего - информация из открытых источников и священных текстов.

Молитвы святителю Николаю, архиепископу Мир Ликийских, чудотворцу

Тропарь, глас 4 *

Пра́вило ве́ры и о́браз кро́тости,/ воздержа́ния учи́теля/ яви́ тя ста́ду твоему́/ я́же веще́й и́стина;/ сего́ ра́ди стяжа́л еси́ смире́нием высо́кая,/ нището́ю бога́тая./ О́тче священнонача́льниче Нико́лае,/ моли́ Христа́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

Перевод: Правилом веры и образом кротости, воздержания учителем явила тебя стаду твоему непреложная Истина. Потому ты приобрел смирением – высокое, нищетою – богатство. Отче, святитель Николай, моли Христа Бога о спасении душ наших.

Кондак, глас 3 *

В Ми́рех, свя́те, священноде́йствитель показа́лся еси́:/ Христо́во бо, преподо́бне, Ева́нгелие испо́лнив,/ положи́л еси́ ду́шу твою́ о лю́дех твои́х/ и спасл еси́ непови́нныя от сме́рти;// сего́ ра́ди освяти́лся еси́, я́ко вели́кий таи́нник Бо́жия благода́ти.

Перевод: В Мирах, святитель, ты явился как совершитель священного служения, ибо исполнив Христово Евангелие, преподобный, ты положил душу свою за людей твоих и спас неповинных от смерти, потому и освятился ты как великий служитель Таинств Божией благодати.

Молитва 1-я ** ​

О, всесвяты́й Нико́лае, уго́дниче преизря́дный Госпо́день, теплый наш засту́пниче и везде́ в скорбех ско́рый помо́щниче. Помози́ мне, гре́шному и уны́лому, в настоя́щем житии́, умоли́ Го́спода Бо́га дарова́ти ми оставле́ние всех мои́х грехо́в, ели́ко согреши́х от ю́ности моея́, во всем житии́ мое́м, де́лом, сло́вом, помышле́нием и все́ми мои́ми чу́вствы, и во исхо́де души́ моея́ помози́ ми, окая́нному, умоли́ Го́спода Бо́га, всея́ тва́ри Соде́теля, изба́вити мя возду́шных мыта́рств и ве́чнаго муче́ния, да всегда́ прославля́ю Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха и твое́ ми́лостивное предста́тельство, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Перевод: О, всесвятой Николай, преславный служитель Господень, горячий наш заступник, и везде в скорбях скорый помощник! Помоги мне, грешному и унывающему: в нынешней жизни умоли Господа Бога даровать мне отпущение всех моих грехов, сколько согрешил я от юности моей в течение всей моей жизни делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами; и при исходе души моей помоги мне, несчастному, умоли Господа Бога, всего творения Создателя, избавить меня от воздушных мытарств и вечного мучения, дабы я постоянно прославлял Отца, и Сына, и Святого Духа, и твое милостивое предстательство, ныне и всегда и во веки веков. Аминь.

Молитва 2-я **

О, всеблаги́й о́тче Нико́лае, па́стырю и учи́телю всех, ве́рою притека́ющих ко твоему́ заступле́нию и те́плою моли́твою тебе́ призыва́ющих, ско́ро потщи́ся и изба́ви Христо́во ста́до от волко́в, губя́щих е, и вся́ку страну́ христиа́нскую огради́ и сохрани́ святы́ми твои́ми моли́твами от мирска́го мяте́жа, тру́са, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни, от гла́да, пото́па, огня́, меча́ и напра́сныя сме́рти. И я́коже поми́ловал еси́ трие́х муже́й, в темни́це седя́щих, и изба́вил еси́ их царе́ва гне́ва и посече́ния ме́чного, та́ко поми́луй и мене́, умо́м, сло́вом и де́лом во тьме грехо́в су́ща, и изба́ви мя гне́ва Бо́жия и ве́чныя ка́зни, я́ко да твои́м хода́тайством и по́мощию, Свои́м же милосе́рдием и благода́тию Христо́с Бог ти́хое и безгре́шное житие́ даст ми пожи́ти в ве́це сем и изба́вит мя шу́ияго стоя́ния, сподо́бит же десна́го со все́ми святы́ми. Ами́нь.

Перевод: О, всеблагой отче Николай, пастырь и учитель всех, с верою прибегающих к твоему заступничеству и в горячей молитве тебя призывающих! Скоро поспеши и избавь Христово стадо от волков, губящих его, и всякую страну христианскую огради и сохрани святыми твоими молитвами от мирского мятежа, землетрясения, нашествия иноплеменников и междоусобной войны, от голода, наводнения, огня, меча и от внезапной смерти. И как ты помиловал трех мужей, в темнице сидевших, и избавил их от царского гнева и от усечения мечом, так помилуй и меня, умом, словом и делом во тьме грехов пребывающего, и избавь меня от гнева Божия и вечного наказания, да твоим ходатайством и помощью, Своим же милосердием и благодатию Христос Бог тихую и безгрешную жизнь даст мне прожить в веке сем и избавит меня от участи стоящих слева, и сподобит стать справа со всеми святыми. Аминь.

Молитва 3-я

Молитва 4-я

О, вели́кий засту́пниче, архиере́ю Бо́жий, Нико́лае преблаже́нне, и́же подсо́лнечную осия́вый чудесы́, призыва́ющим же тя ско́рый услы́шатель явля́йяся, и́хже при́сно предваря́еши и спаса́еши, и избавля́еши, и от бед вся́ческих изъима́еши, от Бо́га да́нною ти чуде́с и даро́в благода́тию! Услы́ши мя недосто́йнаго, с ве́рою тя призыва́юща и моле́бное тебе́ принося́ща пе́ние; тебе́ бо хода́тая на умоле́ние ко Христу́ предлага́ю. О преслову́щий в чудесе́х, святи́телем высото́! я́ко име́яй дерзнове́ние, ско́ро Влады́це предста́ни, и преподо́бнии свои́ ру́це моле́бне к Нему́ простри́ о мне гре́шнем, и от Него́ щедро́ты бла́гости пода́ждь ми, и приими́ мя в свое́ заступле́ние, и от всех бед и зол мя изба́ви, от наше́ствия враго́в ви́димых и неви́димых свобожда́я, и тех всех наве́ты и злохи́трства погубля́я, и борю́щих мя во всей жи́зни мое́й отража́я; прегреше́нием же мои́м проще́ние испроси́, и спасе́на мя Христу́ предста́ви и Ца́рствия Небе́снаго сподо́би улучи́ти за мно́жество того́ человеколю́бия, Ему́же подоба́ет вся́ка сла́ва, честь и поклоне́ние, со безнача́льным его Отце́м, и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 5-я **

Личное прошение

О, святи́телю Христо́в Нико́лае! Услы́ши нас, гре́шных, моля́щихся тебе́ (имя) и призыва́ющих в по́мощь ско́рое предста́тельство твое́. Ми́лостива к нам сотвори́ Бо́га на́шего, да по Свое́й бла́гости пода́ст нам (содержание прошения). Изба́ви нас, уго́дниче Христо́в, от зол, находя́щих на нас, и во вся́кой жите́йской нужде́ и потре́бе посли́ нам свою́ по́мощь. Ами́нь.

Краткое житие

Дни памяти 9/22 мая, 6/19 декабря

Святитель Николай — один из самых горячо любимых на Руси святых. За свое милостивое и сострадающее сердце сподобился от Бога многочисленных духовных дарований. Житие свт. Николая исполнено различных чудес и случаев помощи, как при жизни, так и по отшествии от земли. Участвуя в I Вселенском Соборе обличал нечестивого Ария и в порыве ревности даже ударил того по лицу. За последнее был наказан, но вскоре оправдан повелением Самой Пресвятой Богородицы, явившейся нескольким отцам Собора. Свт. Николай — один из самых чтимых на Руси святых, ему молятся путешествующие, о помощи в различных житейских затруднениях, о жизненном устройстве детей, о вступлении в брак, об исцелении в различных недугах.

Святая Матрона Московская

«Я буду вас видеть, и слышать, и помогать вам»

Молитва святому Николаю Чудотворцу

Молитва святому Николаю Чудотворцу

Читайте так же:  Молитва Святым кириллу и мефодию

О всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче, и везде в скорбех скорый помощниче! Помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии, умоли Господа Бога даровати ми оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моея, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствы; и во исходе души моея помози ми, окаянному, умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавити мя воздушных мытарств и вечнаго мучения; да всегда прославляю Отца, и Сына, и Святаго Духа, и твое милостивное предстательство, ныне и присно и во веки веков, аминь.

Молитва Николаю Чудотворцу

О всеблагий отче Николае, пастырю и учителю всех, верою притекающих к твоему заступлению и теплою молитвою тебе призывающих, скоро потщися и избави Христово стадо от волков, губящих е, и всяку страну христианскую огради и сохрани святыми твоими молитвами от мирскаго мятежа, труса, нашествия иноплеменников и междоусобныя брани, от глада, потопа, огня, меча и напрасныя смерти. И якоже помиловал еси триех мужей, в темнице седящих, и избавил еси их царева гнева и посечения мечнаго, тако помилуй и мене, умом, словом и делом во тьме грехов суща, и избави мя гнева Божия и вечныя казни, яко да твоим ходатайством и помощию, Своим же милосердием и благодатию, Христос Бог тихое и безгрешное житие даст ми пожити в веце сем и избавит мя шуйяго стояния, сподобит же деснаго со всеми святыми. Аминь.

О святом Николае Чудотворце

Свя­ти­тель Ни­ко­лай, ар­хи­епи­скоп Мир Ли­кий­ских, про­сла­вил­ся как ве­ли­кий угод­ник Бо­жий. Он ро­дил­ся в го­ро­де Па­та­ре Ли­кий­ской об­ла­сти. С раннего детства посвятил свою жизнь христианству. Имя чу­до­твор­ца Ни­ко­лая, ско­ро­го по­мощ­ни­ка и мо­лит­вен­ни­ка за всех при­те­ка­ющих к нему, про­сла­ви­лось во всех кон­цах зем­ли. С верой и искренней молитвой святому Николаю Чудотворцу обращаются православные верующие в любых бедах, болезнях и скорбях.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Возвращаем любимого человека с помощью молитвы

Оставшись одна, каждая женщина проходит несколько этапов переживания ситуации: гнев, отрицание и непреодолимое желание вернуть любимого человека. Как правило, причиной разрушенных отношений становятся обе половинки – не хватило терпения, доброты, внимания. Исправить ситуацию можно, обратившись к силе молитвы и собственной вере.

Молитва и заговор – в чем разница

Человек, который искренне ждет помощи Божьей, никогда не воспользуется приворотами или заговорами. Каждый необдуманный поступок влияет на человека, проявляясь в болезнях и неудачах. Это касается и того, кто решил прибегнуть к черной магии, и того, на кого эта магия распространяется.

Как правильно молиться

Тест: Умеете ли Вы любить?

  1. Читать молитву нужно искренне, простое повторение набора слов не принесет желаемого результата.
  2. Желательно предварительно узнать больше информации о тех, кому Вы собираетесь помолиться.
  3. Верьте, что Ваши слова слышат и обязательно помогут.
  4. Нельзя читать молитву в плохом настроении, с чувством злости, обиды и ненависти.
  5. Молитва может быть произнесена в любое время и в любом месте, когда Вам захочется говорить с Богом, доверить свои мысли святым, когда чувство одиночества становится непреодолимо сильным.
  6. В молитве важно упомянуть не только себя, но и любимого человека. Нужно просить Господа наделить Вас мудростью, чтобы она помогла пережить трудности и создать крепкие отношения.

«Сильная молитва» – миф или правда

Если рассматривать молитвы, как простой текст, нельзя назвать ее сильной или слабой. Это разговор с Господом, который способен заглянуть в самые потайные уголки сердца и прочитать каждую мысль человека.

Нельзя воспринимать общение с Богом как талисман или оберег, обладающий определенной силой. В данном случае успех зависит от Вашей веры и искренности слов и чувств.

Молитва на возвращение дорогого человека святому лику Николая Чудотворца

Необходимо зайти в православный храм, первым делом подать записочки о Здравии себя и любимого.

Затем необходимо приобрести девять свечей и зажечь по три возле каждой иконы – Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы и Николая Чудотворца. Возле последней иконы нужно произнести такие слова:

После нужно трижды перекреститься, купить двенадцать свечей, небольшие иконки святых и освященной воды. Когда почувствуете для молитвы подходящий момент, закройтесь в комнате, поставьте на стол чашку со святой водой и иконки. Представьте Вашу встречу с любимым, пусть мысли Ваши остаются чистыми. Повторяйте слова молитвы, пока Вам хватит для этого сил.

Молитва о возвращении любимого Пресвятой Богородице

Прежде чем обращаться к Богородице за помощью, желательно три дня придерживаться поста и причаститься. Очистившись, можно к прочтению молитвы:

Существует еще одна молитва, обращенная Пресвятой Богородице, которая поможет вернуть дорогого сердцу человека. Произносить ее нужно трижды в день – утром (сразу после сна), в обед и вечером (перед сном).

Молитва проявит свою чудодейственную силу в том случае, если оба человека хотят возобновить отношения. Насильно изменить ситуацию невозможно, ведь речь идет о чувствах человека.

Молитва Святым Петру и Февронии

Эти святые – покровители брака, семейных уз. Молиться им можно не только в трудные минуты, чтобы вернуть любимого, но и во время ссор и разногласий. Достаточно произнести слова:

Молитва Святой Матроне, чтобы вернуть любимого

Тысячи людей уповают на помощь Святой Матроны и просят ее обо всем. Сама Матрона перед смертью пообещала вкладывать мудрость, излечивать от недугов тела и души. Служители церкви рекомендуют обращаться за помощью к Матроне наравне с Господом и Пресвятой Богородицей. Желательно в молитвах упоминать вначале Иисуса Христа и его Пречистую Матерь и только затем просить содействия Святой.

Совсем не обязательно ехать к месту захоронения Матроны или прикасаться к ее мощам. Чтобы вернуть любимого, достаточно произнести слова молитвы, когда Вы почувствуете для этого подходящий момент. Нужно произнести такие слова:

Конечно, если у Вас есть возможность поехать в столицу и посетить Покровский монастырь, сделайте это. Поверьте, прикосновение к святым мощам и разговор со Святой способно сотворить чудо.

Универсальные молитвы, чтобы вернуть дорогого человека

«Всемилостивый Господи, Пресвятая Богородица, смилуйтесь над болью моей и ниспошлите на любимого моего скуку и печаль. Поверьте в искренность любви моей и не сердитесь на просьбу мою. Пусть вернется ко мне раб Божий (имя) дорогой светлой и спасет меня от мук одиночества. Пусть каждое слово молитвы обернется счастьем нашим. Аминь.»

«Иисус Христос, Пресвятая Богородица, Николай Чудотворец, сотворите чудо, да ниспошлите мне любовь светлую, верните чувства человека любимого, раба Божьего (имя). Соедините сердца и жизни наши святым благословением. Аминь.»

После прочтения каждой молитвы нужно перекреститься и выпить освященной воды. Важно набраться терпения и верить, что дорогой для Вас человек обязательно снова появится в Вашей жизни.
Читайте так же:  Молитва на успешную сдачу экзамена в гаи

После молитвы

Что же должен почувствовать человек после общения с Богом? Конечно, нельзя сразу определить – подействовала молитва или нет. Главный признак того, что Вы на правильном пути, – всеобъемлющее, охватывающее чувство успокоения, умиротворения и благодати.

Не забывайте, что молитва – это не волшебная палочка, по мановению которой сбывается все, о чем просится. Нужно молиться, просить Господа о помощи и не ждать мгновенного чуда. И еще, будьте готовы к тому, что вернуть человека силой невозможно, конечно, если речь не идет и черной магии. Даже, если получится подавить волю личности, истинная сущность будет протестовать и сопротивляться. И Вы еще не единожды пожалеете о необдуманном поступке.

Любовь – это сложный, ежедневный труд. Единственный путь заслужить любовь, – трудиться.

Из-за глупых ссор вы потеряли доверие любимого человека? Теперь не знаете, что делать, чтобы он простил вас? Хотите помириться с любимым человеком?

Когда уходит любимый человек, хочется сделать все возможное, чтобы вернуть его. . Иногда возвратить его можно молитвами, молитва, молитвой, молитвы.

Молитвы Николаю Чудотворцу: о замужестве, о путешествующих, о помощи

Молитвы святителю Николаю Чудотворцу: о замужестве, о путешествующих, о помощи. Почему именно об этом просят святого? Читайте в нашей статье!

Молитвы о путешествующих, о замужестве, об избавлении от голода

Святитель Чудотворец Николай – один из самых почитаемых православных святых. Святителю Николаю Чудотворцу молятся в самых разных жизненных испытаниях, и, как свидетельствуют люди, он скоро откликается на молитву верующих.

Николаю Чудотворцу молятся о путешествующих (вспоминая, как святитель Николай силой молитвы усмирил бурю, разыгравшуюся на море, которая чуть не потопила корабль, на котором находился Чудотворец Николай).

Молятся святителю Николаю о благополучном замужестве дочерей (вспоминая, как святитель Николай тайно пожертвовал дочерям разорившегося мужчины денег на приданое, чтобы они могли выйти замуж).

Молятся святителю об избавлении от голода. Еще при жизни Николай Чудотворец прославился как умиротворитель враждующих, защитник невинно осужденных и избавитель от напрасной смерти.

Нет строго обязательного списка дел, в которых надо молиться каждому святому. Поэтому святителю Николаю как и другим святым можно молиться о помощи во всех трудных ситуациях.

Молитва Николаю чудотворцу – первая

О, всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче, и везде в скорбех скорый помощниче!

Помози мне грешному и унылому в настоящем сем житии, умоли Господа Бога даровати ми оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моея, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствы; и во исходе души моея помози ми окаянному, умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавити мя воздушных мытарств и вечного мучения: да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и твое милостивное предстательство, ныне и присно и во веки веков.

Тропарь святителю Николаю, глас 4

Правило веры и образ кротости, воздержания учителя яви тя стаду твоему яже вещей истина; сего ради стяжал еси смирением высокая, нищетою богатая, отче священноначальниче Николае, моли Христа Бога спастися душам нашим.

Кондак святителю Николаю, глас 3

В Мирех, святе, священнодействитель показался еси: Христово бо, преподобне, Евангелие исполнив, положил душу твою о людех твоих, и спасл еси неповинныя от смерти; сего ради освятился еси, яко великий таинник Божия благодати.

Молитва святителю Николаю Чудотворцу, архиепископу Мир Ликийских – вторая

О всехвальный, великий чудотворче, святителю Христов, отче Николае!

Молим тя, буди надежда всех христиан, верных защитель, алчущих кормитель, плачущих веселие, болящих врач, по морю плавающих управитель, убогих и сирых питатель и всем скорый помощник и покровитель, да мирное зде поживем житие и да сподобимся видети славу избранных Божиих на небеси, и с ними непрестанно воспевати единаго в Троице поклоняемого Бога во веки веков. Аминь.

Молитва святителю Николаю Чудотворцу – третья

О всехвальный и всечестивый архиерею, великий Чудотворче, Святителю Христов, отче Николае, человече Божий и верный рабе, муже желаний, сосуде избранный, крепкий столпе церковный, светильниче пресветлый, звездо осиявающая и освещающая всю вселенную: ты еси праведник, яко финик процветший, насажденный во дворех Господа своего, живый в Мирех, миром облагоухал еси, и миро приснотекущее благодати Божия источаяй.

Твоим шествием пресвятый отче, море освятися, егда многочудесныя твоя мощи шествоваху во град Барский, от востока до запада хвалите имя Господне.

О преизрядный и предивный Чудотворче, скорый помощниче, теплый заступниче, пастырю предобрый, спасающий словесное стадо от всяких бед, тебе прославляем и тебе величаем, яко надежду всех христиан, источника чудес, защитителя верных, премудраго учителя, алчущих кормителя, плачущих веселие, нагих одеяние, больных врача, по морю плавающих управителя, пленников свободителя, вдов и сирот питателя и заступника, целомудрия хранителя, младенцев кроткаго наказателя, старых укрепление, постников наставника, труждающихся упокоение, нищих и убогих изобильное богатство.

Услыши нас, молящихся тебе, и прибегающих под кров твой, яви предстательство твое о нас к Вышнему, и исходатайствуй твоими богоприятными молитвами, вся полезная ко спасению душ и телес наших: сохрани святую обитель сию (или храм сей), всякий град и весь, и всякую страну христианскую, и люди живущия от всякаго озлобления помощию твоею:

Вемы бо, вемы, яко много может молитва праведнаго поспешествующая во благое: тебе же праведнаго, по преблагословенной Деве Марии, предстателя ко Всемилостивому Богу имамы, и к твоему, преблагий отче, теплому ходатайству и заступлению смиренно притекаем: ты нас соблюди яко бодрый и добрый пастырь, от всяких врагов, губительства, труса, града, глада, потопа, огня, меча, нашествия иноплеменников, и во всяких бедах и скорбех наших, подавай нам руку помощи, и отверзи двери милосердия Божия, понеже недостойни есмы зрети высоту небесную, от множества неправд наших, связани узами греховными, и николиже воли Создателя нашего сотворихом ни сохранихом повелений Его.

Тем же преклоняем колена сокрушенна и смиренна сердца нашего к Зиждителю своему, и твоего отеческаго заступления к Нему просим:

Помози нам, Угодниче Божий, да не погибнем со беззаконии нашими, избави нас от всякаго зла, и от всякия вещи сопротивныя, управи ум наш и укрепи сердце наше в правой вере, в ней же твоим предстательством и ходатайством, ни ранами, ни прещением, ни мором, ни коим гневом мне даст ми пожити в веке сем, и избавит мя шуяго стояния, сподобит же деснаго со всеми святыми. Аминь.

Молитва святителю Николаю Чудотворцу – четвёртая

О добрый наш пастырю и богомудрый наставниче, святителю Христов Николае! Услыши нас грешных, молящихся тебе и призывающих в помощь скорое предстательство твое; виждь нас немощных, отвсюду уловляемых, всякаго блага лишенных и умом от малодушия помраченных; потщися, угодниче Божий, не оставити нас в греховнем плену быти, да не будем в радость врагом нашим и не умрем в лукавых деяниих наших.

Читайте так же:  Молитва об усопшем на 40 дней

Моли о нас недостойных Содетеля нашего и Владыку, ему же ты со безплотными лики предстоиши: милостива к нам сотвори Бога нашего в нынешнем житии и в будущем веце, да не воздаст нам по делом нашим и по нечистоте сердец наших, но по своей благости воздаст нам.

На твое бо ходатайство уповающе, твоим предстательством хвалимся, твое заступление на помощь призываем, и ко пресвятому образу твоему припадающе, помощи просим: избави нас, угодниче Христов, от зол находящих на нас, и укроти волны страстей и бед возстающих на нас, да ради святых твоих молитв не обымет нас напасть и не погрязнем в пучине греховней и в тине страстей наших. Моли, святителю Христов Николае, Христа Бога нашего, да подаст нам мирное житие и оставление грехов, душам же нашим спасение и велию милость, ныне и присно и во веки веков.

Молитва Святителю Николаю – пятая

О великий заступниче, архиерею Божий, Николае преблаженне, иже подсолнечную осиявый чудесы, призывающим же тя скорый услышатель являйяся, ихже присно предваряеши и спасаеши, и избавляеши, и от бед всяческих изъимаеши, от Бога данною ти чудес и даров благодатию!

Услыши мя недостойнаго, с верою тя призывающа и молебное тебе приносяща пение; тебе бо ходатая на умоление ко Христу предлагаю.

О пресловущий в чудесех, святителем высото! яко имеяй дерзновение, скоро Владыце предстани, и преподобнии свои руце молебне к Нему простри о мне грешнем, и от Него щедроты благости подаждь ми, и приими мя в свое заступление, и от всех бед и зол мя избави, от нашествия врагов видимых и невидимых свобождая, и тех всех наветы и злохитрства погубляя, и борющих мя во всей жизни моей отражая; прегрешением же моим прощение испроси, и спасена мя Христу представи и Царствия Небеснаго сподоби улучити за множество того человеколюбия, Емуже подобает всяка слава, честь и поклонение, со безначальным Его Отцем, и с Пресвятым и Благим и Животворящим Духом, ныне и присно и во веки веков.

Молитва Святителю Николаю – шестая

О, всеблагий отче Николае, пастырю и учителю всех верою притекающих к твоему заступлению, и теплою молитвою тебя призывающих, скоро потщися, и избави Христово стадо от волков губящих е, сиречь от нашествия латинян лукавых, востающих на ны.

Огради и сохрани страну нашу, и всяку страну в Православии сущую, святыми твоими молитвами от мирскаго мятежа, меча, нашествия иноплеменников, от междуусобныя и кровопролитныя брани.

И якоже помиловал еси триех мужей в темнице седящих, и избавил еси их царева гнева и посечения мечнаго, тако помилуй и избави Великия, Малыя и Белыя Руси народ православный от пагубныя ереси латинския.

Видео (кликните для воспроизведения).

Яко да твоим ходатайством и помощию, Своим же милосердием и благодатию, Христос Бог, да воззрит милостивным оком Своим на люди в невежествии сущия, иже десницы ни шуйцы своея не познаша, паче же юныя, киим обольщения латинския глаголются во еже отвратити от веры православныя, да просветит разум людей Своих, да не соблазнятся же и не отпадут от веры отеческия, совесть, суетными мудрованьми и невежествиими усыпленную, да пробудит, волю обратит ко хранению святыя веры Православныя, да помянет убо веру и смирение отцев наших, живот свой за веру Православную положивших, приемлющи моления теплыя святых угодников Своих, в земли нашей просиявших, соблюдающих нас от прелести и ереси латинския, да сохранивши нас во святем Православии сподобит нас на страшнем Судищи Своем деснаго стояния со всеми святыми. Аминь.

Вы прочитали статью Молитвы Николаю Чудотворцу.

Вам могут быть интересны другие материалы:

Молитва Николаю Чудотворцу. Видео:

Любимый святой, или чудеса святителя Николая Чудотворца

Так сложилось (не по случаю, а по Промыслу), что о самых любимых святых мы меньше всего знаем. Речь идёт о Божьей Матери и о святом Николае. Смирение не ищет показать себя и прославиться. Смирению хорошо в тени, поэтому и «Благословенная между женами», и самый любимый на Руси святой прожили так, что известных фактов их земной жизни очень немного. Тем ценнее та слава, которую они приобрели после ухода из этого мира. Трудно найти христианский город на карте мира, где Матерь Божия не проявила бы Свою чудотворную любовь, исцеляя, защищая, вразумляя нуждающихся в помощи людей. Это касается и Мирликийского архиепископа.

Его помощь быстра и удивительна. Он и строг, и милостив одновременно. Из угла, где горит лампадка, он внимательно смотрит на простолюдина и на толстосума. В каждом храме есть его образ, и даже если мы больше никого из святых не знаем, то, увидев Николая, сразу чувствуем себя в храме как дома. Одно чудо из тысяч мне хочется вспомнить и пересказать.

И вот ему, едва живому от страха и вони, является Николай. «Как тебе здесь?» — спрашивает святитель. «Батюшка Николай, я едва жив от смрада!» — отвечает несчастный. На что святой ему отвечает: «Вот так мне смердят твои свечи».

Комментарии кажутся излишними. Мораль — на поверхности. Молитва грешника смердит, а не благоухает. Нужно не только молиться, но и жизнь исправлять, по мере сил. Так? Так. Но это выводы верхнего слоя. Есть здесь и более глубокий урок. И как говорил кто-то из литературных героев: «Так то оно так, да не так».

Николай всё же спас грешника! Молитва хоть и смердела, но до святого доходила, и в нужное время Николай о грешнике вспомнил. Пусть моя свеча ныне смердит, пусть она ещё долго смердеть будет (ведь не скоро запах выветривается), но я всё равно её ставить буду.

Молиться чисто и горячо, как свеча горит, в один год не выучишься. Молиться так, чтобы Богу это приятно было так, как нам ароматом кадила дышать, — это труд всей жизни. И радуюсь я, что Господь накажет, и Он же потом пожалеет. А святые в этом Богу подобны.

Или вот ещё случай. Дело было в Киеве при немецкой оккупации. В одной семье умирает мать. Остаются трое детей, мал мала меньше, а отец — на фронте. Дети кладут маму на стол. Что дальше делать — не знают. Родни никого, помочь некому. Знали дети, что по покойникам читать псалмы надо. Псалтири под руками нет, так они взяли акафист Николаю, стали рядышком у мамы в ногах и читают. «Радуйся, добродетелей великих вместилище. Радуйся, достойный Ангелов собеседниче. Радуйся, добрый человеком наставниче». Конечно, какая тут радость. Один страх и горе. Но читают они дальше и доходят до слов: «Радуйся, неповинных от уз разрешение. Радуйся, и мертвецов оживление…» И на этих словах — Свят! Свят! Свят! — мама открыла глаза и села. Пожалел Угодник. Приклонился на детские слёзы.

Читайте так же:  Молитва топловской параскеве

Образ Николая созвучен и понятен нашей душе. Святой по себе книг не оставил. И народ наш больше верит делу сделанному, чем слову сказанному. Николай нищих любит, а у нас почти вся история — сплошная история нищеты, простоты и убожества. Когда итальянцы тело святого украли и к себе увезли, появился праздник «летнего Николая». Греки его до сих пор не признают, а предки наши этот праздник по особому осмыслили.

Деды дедам сказывали, что сошли как то с небес Николай да Касьян по земле походить, помочь, может, кому. Глядь — а в глубокой луже мужик с телегой завяз. «Пойдём, — говорит Николай Касьяну, — подсобим мужичку». А Касьян говорит: «Неохота ризы райские пачкать». Ну, Никола, делать нечего, сам в грязь полез и телегу вытолкал. Умилился Господь на такое человеколюбие и дал Николе два праздника в год — летом и зимой. А Касьяну — раз в четыре года — 29 февраля. Вот так.

В общем, с Писанием мы до сих пор плохо знакомы, невежества и грубости у нас тоже хватает. Даже поделиться можем. Но если увидит наш человек икону Николы Угодника, сразу три пальца щепоткой сложит и перекрестится. Скажет: «Радуйся, Николае, великий чудотворче», — а Николай с небес ответит: «И ты не горюй, раб Божий. Прославляй Господа Вседержителя и словом, и делом».

Много святых на земле было, много ещё будет. Но мы так к Чудотворцу привязаны, будто живём не в нашей полуночной стране, а в Малой Азии, и не в эпоху интернета, а в IV веке, в эпоху Первого Вселенского Собора. И это даже до слёз замечательно.

Семь Молитв Святителю Николаю Чудотворцу

«МОЛИТВЫ СВЯТИТЕЛЮ НИКОЛАЮ ЧУДОТВОРЦУ»

О, всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень,
теплый наш заступниче, и везде в скорбех скорый помощниче!

Помози мне грешному и унылому в настоящем сем житии,
умоли Господа Бога даровати ми оставление всех моих грехов,
елико согреших от юности моея, во всем житии моем,
делом, словом, помышлением и всеми моими чувствы;

и во исходе души моея помози ми окаянному, умоли Господа Бога,
всея твари Содетеля, избавити мя воздушных мытарств и вечного мучения:
да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа,
и твое милостивное предстательство, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

О, всехвальный, великий чудотворче, святителю Христов, отче Николае!

Молим тя, буди надежда всех христиан, верных защитель, алчущих кормитель,
плачущих веселие, болящих врач, по морю плавающих управитель,
убогих и сирых питатель и всем скорый помощник и покровитель,
да мирное зде поживем житие и да сподобимся видети славу
избранных Божиих на небеси, и с ними непрестанно воспевати
единаго в Троице поколоняемого Бога во веки веков. Аминь.

Молитва (третья, в честь семи сотворенных им чудес)

Всесвятой Николай Чудотворец, великий угодник Господень!

Обрати на нас, грешных, светлый взор твой с Небес и услыши молитву нашу.
Да не останутся без ответа мольбы наши твоим всесильным ходатайством
к Господу и твоею великой верой.

1. Святой Николай Чудотворец!

Мы помним и чтим твою доброту, явленную некогда одному семейству.
Тогда ты тайно одарил отца приданым для трех его дочерей
и спас их от недоброй участи.

И золото земное, отданное тобой, чудесно воссияло золотом небесным
в благодарной памяти наших сердец.

Да будем причастны твоим благословением твоей святой доброте,
и последуем твоему примеру как истинному исполнению заповеди Божией.

Всегда прославляем Отца и Сына и Святого Духа,
и твое милостивое покровительство нам.

2. Святой Николай Чудотворец!

Мы помним и чтим силу твоей веры, явленную во время твоего паломничества
в Иерусалим. Тогда ты в ответ на мольбы корабельщиков укротил бурю,
предсказанную тобой, и спас многие души. И стало это чудо
свидетельством твоей великой веры в Иисуса Христа и памятью о Спасителе,
прекратившем бурю на море Галилейском.

Да будем причастны твоим благословением силе твоей веры,
и последуем твоему примеру как истинному упованию на Господа.

Веруем во Единого Бога Отца и Сына и Святого Духа,
и твое милосердное заступничество за нас.

3. Святой Николай Чудотворец!

Мы помним и чтим твою борьбу с демонами во время твоего служения
епископом Мир Ликийских. Тогда ты, просвещая язычников,
разрушил идольские требища и молитвой изгнал из них нечистых духов.

И стало это чудо свидетельством о Царстве Божием, достигшем нас через святых.
Да будем причастны твоим благословением борьбе с силами зла,
и да будем святы по твоему примеру.
Благословен Бог наш, и благословенна воля Его в тебе, святый отче!

4. Святой Николай Чудотворец!

Мы помним и чтим твою мудрость, явленную на Соборе в Никее.
Тогда ты верою постиг Божественность Иисуса Христа
и отстоял учение Церкви о Триедином Боге.

И многие увидели тебя
в видении рядом с Господом и Богородицей!

Да будем причастны твоим вразумлением мудрости боговедения,
и сохраним веру в чистоте и силе.
Благословен Бог наш, и благословенна мудрость Его в тебе, святый отче!

5. Святой Николай Чудотворец!

Мы помним и чтим твою любовь, явленную некогда в Мирах Ликийских
трем невинно осужденным на смерть. Тогда ты чудесно остановил руку палача,
обличил градоначальника и заставил его исповедать свое согрешение.

И стало это чудо свидетельством милости Божией к нам.
Да будем причастны твоей благодатью любви к людям,
и пронесем любовь через всю жизнь.
Благословен Бог наш, и благословенна Его любовь в тебе, святый отче!

6. Святой Николай Чудотворец!

Мы помним и чтим твою чудесную помощь во время голода в Мирах Ликийских.
Тогда ты явился во сне одному итальянскому купцу и, передав в залог
три золотые монеты, повелел ему привезти в город пшеницы.

И стало это чудо свидетельством помощи Божией людям. Да будем причастны
твоей благодатью делу помощи страдающим, и сохраним готовность помогать
на всю жизнь.

Благословен Бог наш, и благословенна Его помощь через тебя, святый отче!

7. Святой Николай Чудотворец!

Мы помним и чтим чудесные исцеления, дарованные через миро,
источаемое твоими нетленными мощами в Баре. Тогда многие люди,
пришедшие с верой к тебе, обрели избавление от телесных и душевных болезней.

И стало это чудо свидетельством дарованной тебе Богом
великой благодати исцеления.

Да будем причастны твоей благодатью целительству наших ближних,
и придем им на помощь во время болезней.

Благословен Бог наш, и благословенна Его благодать в тебе, святый отче! Аминь.

О, всехвальный и всечестивый архиерею, великий Чудотворче,
Святителю Христов, отче Николае, человече Божий и верный рабе,
мужу желаний, сосуде избранный, крепкий столпе церковный,
светильниче пресветлый,звезда осиявающая и освещающая всю вселенную:

Читайте так же:  Молитва на любовь женщины самая сильная

ты еси праведник, яко финик процветший, насажденный во дворах Господа своего,
живый в Мирах, миром облагоухал еси, и миро приснотекущее благодати
Божия источая.

Твоим шествием пресвятый отче, море осветися,
егда многочудная твоя мощи шествоваху во град Барский,
от востока до запада хвалите имя Господне.

О, преизящный и предивный Чудотворче, скорый помощниче, теплый заступниче,
пастырю предобрый, спасающий словесное стадо от всяких бед!

тебе прославляем и тебе величаем, яко надежду всех христиан,
источника чудес, защитителя верных, премудрого учителя, алчущих кормителя,
плачущих веселие, нагих одеяние, больных врача, по морю плавающих управителя,

пленников свободителя, вдов и сирот питателя и заступника,
целомудрия хранителя, младенцев кроткого наказателя, старых укрепление,
постников наставника, труждающихся упоение, нищих и убогих изобильное богатство.

Услыши нас, молящихся тебе, и прибегающих под кров твой,
яви предстательство твое о нас к Вышнему, и исходотайствуй
твоими богоприятными молитвами, вся полезная ко спасению душ и телес наших:

сохрани святую обитель сию (или храм сей), всякий град и весь,
и всякую страну христианскую, и люди живущая от всякого озлобления
помощию твоею:

Вемы бо, вемы, яко много может молитва праведного, поспешествуя во благое:
тебе же праведнаго, по Преблагословенной Деве Марии, предстателя
ко Всемилостивому Богу имамы, и к твоему, преблагий отче, теплому ходатайству
и заступлению смиренно притекаем:

ты нас соблюди яко бодрый и добрый пастырь, от всяких врагов,
губительства, труса, града, глада, потопа, огня, меча,
нашествия иноплеменников, и во всяких бедах и скорбях наших,
подавай нам руку помощи, и отверзи двери милосердия Божия,
понеже недостойна есмы зрети высоту небесную, от множества неправд наших,
связаны узами греховными, и николи же воли Создателя нашего
сотворимох ни сохранихом повелений его.

Тем же преклоняем колена сокрушенна и смиренна сердца нашего
к Зиждителю своему, и твоего отеческого заступления к Нему просим:

Помоги нам Угодниче Божий, да не погибнем со беззакониями нашими,
избави нас от всякого зла, и от всякия вещи сопротивныя, управи ум наш,
и укрепи сердце наше в правой вере, в ней же твоим предстательством
и ходатайством, ни ранами, ни прещением, ни мором, ни коим гневом
мне даст ми пожити в веке сем, и избавит мя шуяго стояния,
сподобит же деснаго со всеми святыми. Аминь.

О, добрый наш пастырю и богомудрый наставниче, святителю Христов Николае!

Услыши нас грешных, молящихся тебе и призывающих в помощь
скорое предстательство твое; виждь нас немощных, отвсюду уловляемых,
всякаго блага лишенных и умом от малодушия помраченных; потщися,
угодниче Божий, не оставити нас в греховнем плену быти,
да не будем в радость врагом нашим, и не умрем в лукавых деяниих наших.

Моли о нас недостойных Содетеля нашего и Владыку, Ему же ты со безплотными
лики предстоиши: милостива к нам сотвори Бога нашего в нынешнем житии
и в будущем веце, да не воздаст нам по делом нашим
и по нечистоте сердец наших, но по своей благости воздаст нам.

На твое бо ходатайство уповающе, твоим предстательством хвалимся,
твое заступление на помощь призываем, и ко пресвятому образу твоему припадающе,
помощи просим: избави нас, угодниче Христов, от зол находящих на нас,
и укроти волны страстей и бед возстающих на нас, да ради святых твоих молитв
не обымет нас напасть и не погрязнем в пучине греховней и в тине страстей наших.

Моли, Святителю Христов Николае, Христа Бога нашего,
да подаст нам мирное житие и оставление грехов,
душам же нашим спасение и велию милость,
ныне и присно и во веки веков.

О, великий заступниче, архиерею Божий, Николае преблаженне,
иже подсолнечную осиявый чудесы, призывающим же тя скорый услышатель являйяся,
ихже присно предваряеши и спасаеши, и избавляеши, и от бед всяческих изъимаеши,
от Бога данною ти чудес и даров благодатию!

Услыши мя недостойнаго, с верою тя призывающа
и молебное тебе приносяща пение;
тебе бо ходатая на умоление ко Христу предлагаю.

О, пресловущий в чудесех, Святителем высото!
яко имеяй дерзновение, скоро Владыце предстани,
и преподобнии свои руце молебне к Нему простри о мне грешнем,

и от Него щедроты благости подаждь ми, и приими мя в свое заступление,
и от всех бед и зол мя избави, от нашествия врагов, видимых и невидимых
свобождая, и тех всех наветы и злохитрства погубляя,
и борющих мя во всей жизни моей отражая;

прегрешением же моим прощение испроси, и спасена мя Христу представи
и Царствия Небеснаго сподоби улучити за множество того человеколюбия,
Ему же подобает всяка слава, честь и поклонение, со безначальным его Отцем,
и с Пресвятым и Благим и Животворящим Духом, ныне и присно и во веки веков.

О, всеблагий отче Николае, пастырю и учителю всех верою притекающих
к твоему заступлению, и теплою молитвою тебя призывающих, скоро потщися,
и избави Христово стадо от волков губящих его,
стиречь от нашествия латинян лукавых, востающих на ны.

Огради и сохрани страну нашу, и всяку страну в Православии сущую,
святыми твоими молитвами от мирскаго мятежа, меча, нашествия иноплеменников,
от междуусобныя и кровопролитныя брани.

И якоже помиловал еси триех мужей в темнице седящих, и избавил еси их ц
арева гнева и посечения мечнаго, тако помилуй и избави Великия, Малыя
и Белыя Руси народ православный от пагубныя ереси латинския.

Яко да твоим ходатайством и помощию, Своим же милосердием и благодатию,
Христос Бог, да воззрит милостивным оком Своим на люди в невежествии сущия,
иже десницы ни шуйцы своея не познаша, паче же юныя, киим обольщения
латинския глаголются во еже отвратити от веры православныя,

да просветит разум людей Своих, да не соблазнятся же и не отпадут от веры
отеческия, совесть, суетными мудрованьми и невежествиими усыпленную,
да пробудит, волю обратит ко хранению святыя веры Православныя,

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

да помянет убо веру и смирение отцев наших, живот свой за веру Православную
положивших, приемлющи моления теплыя святых угодников Своих,
в земли нашей просиявших, соблюдающих нас от прелести и ереси латинския,
да сохранивши нас во святем Православии сподобит нас на страшнем
Судищи Своем деснаго стояния со всеми святыми. Аминь.

Святой Николай Чудотворец сотвори чудо донеси мою молитву до Господа нашего
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here